Menu
Cash flow – důležitý ukazatel úspěšnosti firmy

Cash flow – důležitý ukazatel úspěšnosti firmy

5 minut čtení

Pojem cash flow v překladu znamená peněžní tok. Udává rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků společnosti za určité období. Vyjadřuje schopnost společnosti generovat peníze a je to proto důležitý ukazatel nejen pro management firmy. Co vše se pod pojmem cash flow skrývá? Jak a kdy se výkaz cash flow sestavuje?

Výkaz o peněžních tocích se obvykle zpracovává v rámci účetní závěrky. Účetní závěrka je sestavení účetních výkazů, které podávají informaci o celkovém hospodaření firmy. Podobu účetní závěrky, a tedy i výkazu cash flow, stanovuje zákon o účetnictví a České účetní standardy. Výkaz cash flow je spolu s finanční analýzou jedním z nejdůležitějších ukazatelů finančního stavu firmy.

Na internetu se nachází mnoho podobných formulářů pro výkaz cash flow. Vždy musí obsahovat jednotlivé sekce označené jako P (počáteční stav peněžních prostředků a ekvivalentů), A (provozní činnost), B (investiční činnost), C (finanční činnost), F (výsledné cash flow) a R (konečný stav peněžních prostředků a ekvivalentů).

Formulář cash flow vždy musí obsahovat jednotlivé sekce označené jako P (počáteční stav peněžních prostředků a ekvivalentů), A (provozní činnost), B (investiční činnost), C (finanční činnost), F (výsledné cash flow) a R (konečný stav peněžních prostředků a ekvivalentů).

Velmi zjednodušeně lze říci, že výkaz cash flow informuje o pohybu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za určité období. Dochází k porovnávání dvou množin:

  • hotovost na bankovních účtech + hotovost v pokladně + příjmy
  • výdaje

Do množiny příjmů se řadí například příjmy z prodeje zboží nebo služeb, prodej vybavení firmy, nově poskytnutý úvěr, připsané úroky, vrácené daně, vložený kapitál aj.

Jako výdaje jsou ve výkazu cash flow označeny například mzdy a pojištění, režijní náklady, platba daní, výdaje za služby (internet, telefon), výdaje za propagaci apod.

V obou případech je důležité, že konkrétní příjmy, resp. výdaje se řadí do výkazu cash flow až ve chvíli, kdy jsou reálně připsány, resp. odepsány z firemního bankovního účtu nebo pokladny. Tím se získává podstatně reálnější obraz o firemních financích.

Rozdělení cash flow podle základních činností

Sestavení cash flow probíhá ve třech rovinách, které korespondují se základními podnikovými činnostmi. Rozdělení prezentuje následující tabulka:

Roviny cash flowPopis
provozní

= peněžní toky ze základní výdělečné činnosti firmy a ostatních činností, které nelze zařadit do investiční a finanční oblasti (např. nákup a prodej zboží, nákup surovin a materiálu, výroba zboží a jeho prodej, poskytování služeb, příjem peněz od zákazníků, platby dodavatelům a zaměstnancům, úhrady nájemného apod.)

investiční

= peněžní toky z pořizování a prodeje hmotného i nehmotného majetku firmy, poskytování úvěrů nebo naopak příjmu splátek

finanční 

= peněžní toky ovlivňující velikost a složení vlastního jmění, přijaté úvěry a půjčky sloužící k navýšení vlastního kapitálu, smlouvy o finančním pronájmu

Metody výpočtu cash flow

Pro výpočet cash flow se používají dva způsobypřímá a nepřímá metodaPřímá metoda je založena na sledování příjmů a výdajů. Tento způsob je vzhledem k obrovskému množství účetních položek velice pracný a předpokládá úpravu účetního systému. V praxi se proto využívá spíše tzv. upravená přímá metoda. Spočívá v přeměně nákladů a výnosů ve výsledovce (výkaz zisků a ztrát) na příjmy a výdaje skrze změny na účtech aktiv a pasiv.

Nepřímá metoda vychází z výsledku hospodaření upraveného zejména o nepeněžní operace, mimořádné položky hospodaření a o změny položek rozvahy. Základem nepřímé metody je tedy korekce zisku běžného období. Vychází z toho, že pokles aktiv a přírůstek pasiv lze považovat za zdroje (přírůstek peněz) a naopak růst aktiv a pokles pasiv působí užití zdrojů (úbytek peněz).

České i mezinárodní účetní standardy povolují nepřímou metodu jen pro výpočet toku peněz z provozní činnosti podniku.

Jak sestavit cash flow? V naprosté většině firem se využívá speciální účetní software. I přes jeho využití se doporučuje výsledek zkontrolovat.

Platí, že celkové cash flow (F) odpovídá součtu dílčích cash flow z jednotlivých činností (A+B+C) a zároveň se jedná o rozdíl mezi počátečním a konečným stavem peněz a finančních prostředků (R-P).

OznačeníPoložkaHodnota (v tisících)
PPočáteční stav peněz a peněžních ekvivalentů700
AProvozní činnost400
BInvestiční činnost– 150
CFinanční činnost– 50
FCash flow200
RKonečný stav peněz a finančních ekvivalentů900

Jak řídit firemní cash flow?

Především u malých a středních společností je cash flow mnohem důležitější ukazatel úspěšnosti firmy než ziskovost. Není to informace jen pro management firmy, ale i pro investory a případné věřitele. Je proto více než žádoucí cash flow vhodně řídit. Jak na to?

Správné řízení cash flow se neobejde bez pravidelných kontrol stavu hotovosti na bankovních účtech i v pokladně. Plánování plateb dopředu, urychlování přílivu finančních prostředků, zpomalování jejich odlivu, optimalizace výdajů, využití disponibilní hotovosti ke zhodnocení peněz – to vše může pozitivně firemní cash flow ovlivnit.

V případě, kdy se objeví problémy s neuhrazením závazku ze strany odběratele, je třeba situaci ihned řešit. Pro firemní cash flow vyjde mnohem lépe pomalejší přísun finančních prostředků na základě například sjednaného splátkového kalendáře než nulová úhrada.

Včasné reagovaní na změny trhu může mít také vliv na tok peněz. Pokud se objeví signály o stagnaci trhu, není na co čekat – optimalizace výrobních procesů je na místě! A i provozní náklady se vyplatí hlídat. Jejich snížení na co nejnižší úroveň a průběžné vyhodnocování, zda nelze změnou nastavených procesů ušetřit, pomáhá snížit celkové výdaje a vylepšit celkové cash flow.

S optimálním nastavením základních řídících procesů, strategického řízení, strukturou firemní administrativy, s vylepšením kvality výrobků a služeb a v neposlední řadě i se zvýšením spokojenosti zákazníka může pomoci certifikace ISO 9001. S projektovým řízením pro změnu pomůže ISO 10006, resp. 21500. V mnohých případech certifikace zvyšuje prestiž firmy a může podpořit úspěch společnosti na trhu.

Poslední aktualizace: 28. 09. 2018