Menu
Finanční analýza

Finanční analýza

2 minuty čtení

Každý podnikatel, který svůj podnik bere opravdu vážně, se nevyhne mnohým důležitým analýzám. Jedna z nich je finanční analýza, prostřednictvím které dochází k posuzování finančního zdraví firmy. Je to zároveň nástroj vhodný pro její finanční řízení. Finanční analýza odhaluje slabé stránky podniku, a naopak může poukázat na jeho silné stránky.

Finanční analýza podniku má v podstatě dvojí smysl. Prvním z nich je fakt, že slouží jako podklad pro strategická finanční rozhodnutí firmy. Druhý jejím smyslem pak obvykle bývá kontrola úspěšnosti již přijatých rozhodnutí.

Poměrové ukazatele

Jedním z metodických nástrojů pro finanční analýzu jsou tzv. poměrové ukazatele. Vyjadřují číselný vztah mezi jednotlivými ukazateli, přičemž v praxi se nejčastěji používají:

  • Ukazatel rentability

Ukazatel rentability demonstruje informace o tom, do jaké míry je podnikání efektivní. Hodnotí ziskovost. Platí, že čím vyšší je, tím lepší. Poměřuje zisk vůči výši zdrojů, které byly použity k jeho dosažení.

  • Ukazatel likvidity

Ukazatel likvidity se zaměřuje na to, jak rychle je firma schopná splácet krátkodobé závazky. Poměřuje závazky vůči disponibilním prostředkům.

  • Ukazatel aktivity

Ukazatel aktivity stanovuje efektivitu hospodaření s veškerými aktivy firmy, tj. zásobami, pohledávkami, majetkem. Sleduje se obrat a dobu obratu zásob. Obrat má být ideálně co nejvyšší, doba obratu naopak co nejnižší.

  • Ukazatel zadluženosti

Ukazatel zadluženosti sleduje úvěrové zatížení firmy. Udává vztah mezi vlastními zdroji financování podnikání a zdroji cizími.

Kdo využívá finanční analýzu?

Finanční analýza se provádí, protože je významným ukazatelem pro řadu subjektů. Rozhodně se nejedná o jeden z mnoha byrokratických výkazů, skutečně má pro firmu hodnotu. A nejen pro ni – finanční analýza je vyžadována od řady institucí stojící mimo samotnou společnost. „Uživateli“ finanční analýzy mohou být například:

  • investoři,
  • management,
  • dodavatelé, zákazníci,
  • zaměstnanci,
  • banky a případně jiní věřitelé.

Investoři prostřednictvím finanční analýzy mohou posuzovat vhodnost jejich případné investice. Management ji využívá především pro dlouhodobé plánování, bývá součástí podnikatelského plánu. Pokud finanční analýza skutečně posoudí firmu jako zdravou, je to dobrá zpráva pro zaměstnance. Mohou mít jistotu, že firma prosperuje a nemusí se bát ztráty zaměstnání. A v neposlední řadě dodavatelé a zákazníci – ti díky finanční analýze získávají jistotu toho, že dojde ke splacení jejich pohledávky, resp. že nepřijdou o své peníze.

Finanční analýza a podnikatelský úvěr

Samostatnou kapitolu pak hraje finanční analýza v souvislosti s bankami a podnikatelským úvěrem. Finanční analýza je velmi podstatnou a nezbytnou součástí pro celkové posouzení. Podle jejích výsledků se stanovuje nejen to, zda firma úvěr získá, ale také v jaké výši a za jakých podmínek.

Finanční analýza, a především její výsledky, jsou pro banku natolik důležité, že do úvěrových smluv často zahrnují klauzuli, kterými je vázána stabilita podmínek úvěru na hodnoty některých finančních ukazatelů.

Stojí za zmínku, že finanční analýza je potřebná také pro získání dotace z fondů Evropské unie.

Poslední aktualizace: 04. 12. 2018