Menu
Jak založit vlastní firmu krok za krokem

Jak založit vlastní firmu krok za krokem

8 minut čtení

Založení vlastní firmy je pro řadu lidí sen. Mít vlastní podnik, být svým pánem, dělat „velký byznys“ – to zní skutečně báječně. Podle šetření Hospodářské komory ČR chce až 40 % vysokoškolských studentů po studiu podnikat. Realita, která však za tím vším stojí, není příliš růžová. Samotné založení podniku je náročný proces. Přesto není špatné ho absolvovat tzv. po vlastní ose. Pochopení všech souvislostí může začínajícímu podnikateli pomoci v dalším rozvoji. Doporučení proto zní: nevzdávat se! Co obnáší založení podniku? Jak postupovat?

Když už se někdo rozhodne podnikat, musí si nejprve stanovit, jak získat peníze na podnikání, sestavit podnikatelský plán a také si zvolit právní formu. Každá z možností má své výhody i nevýhody a je potřeba je promyslet s ohledem na své schopnosti, vize a v neposlední řadě i finanční možnosti. Základní výhody a nevýhody jednotlivých forem prezentuje následující tabulka:  

Forma podnikáníVýhodyNevýhody
OSVČ– administrativně nejméně náročné
– stačí pouze živnostenské oprávnění
– není nutné vést účetnictví, jen daňovou evidenci nebo výdaje vykazovat paušálem
– není oddělen osobní majetek od firemního
– za firemní dluhy se ručí veškerým osobním majetkem
– OSVČ se váže vždy jen k jedné osobě
Společnost s ručením omezením– nejběžnější forma obchodní společnosti
– nízká finanční náročnost při založení
– společníci ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu
– lze mít více jednatelů a společníků
– vhodná pro malé a střední firmy
– administrativní náročnost při založení
– dvojité zdanění zisku nejprve daň z příjmů ve výši 19 % a poté podíl na zisku daní z příjmů fyzických osob ve výši 15 % u jednotlivých společníků
Akciová společnost– akcionáři za dluhy neručí
– vyšší prestiž v oblasti podnikání
– vhodná pro větší firmy
– nutný velký základní kapitál (min. 2 miliony korun)
– povinnost mít vlastní webové stránky
– složitější a nákladnější administrativa spojená s řízením firmy

Dalšími formami obchodních společností jsou komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti. Ty však nejsou tak běžné.

Zcela nejběžnější formou podnikání je společnost s ručením omezeným (s.r.o.), článek se proto věnuje právě založení s.r.o. krok za krokem.

Před návštěvou úřadů

Předtím, než se začínající podnikatel vrhne do absolvování nekonečných návštěv úřadů, musí si promyslet několik záležitostí. Se založením firmy úzce souvisí:

 • Název společnosti

Název společnosti nesmí být shodný nebo zaměnitelný s jinou společností nebo nesmí být klamavý. Zvolený název se nesmí od již existující firmy lišit určení právní formy (a.s., s.r.o.), velikostí písma (malá písmena, kapitálky), pouze jedním písmenem názvu a uvedením jiného sídla. Ověřit si, zda nový název není již „obsazený“, lze na www.justice.cz.

U společnosti s ručením omezením není zákonem daná povinnost provozovat webové stránky. V praxi je to ale zcela běžná věc. Proto se v případě výběru názvu firmy doporučuje ověřit i případnou doménu. Podle oboru podnikání není špatné si u Úřadu průmyslového vlastnictví ověřit možnost zřízení ochranné známky.

 • Struktura společnosti

Zákon u společnosti s.r.o. vyžaduje nejméně jednoho a nejvíce 50 společníků. Určuje se také jednatel nebo jednatelé, kteří tvoří statutární orgán společnosti. Jejich úkolem je řízení a obchodní vedení společnosti.

 • Sídlo firmy

Sídlo je základním identifikačním znakem společnosti, Každý, kdo přemýšlí nad tím, jak založit firmu, by měl popřemýšlet také kde. Pro umístění sídla firmy existují jistá pravidla. Sídlo musí být určeno pouze jednou konkrétní adresou (jedno sídlo, ale více provozoven). K těmto prostorám, které firma užívá, musí umět prokázat vlastnické nebo jiné právo k užívání.

 • Základní kapitál

Minimální výše základního kapitálu činí 1 Kč. Na první pohled se sice může zdát, že je to pro začínající podnik výhodné, ve skutečnosti se ale tak nízký základní kapitál nedoporučuje. Odborníci radí, aby byla výše nejlépe dělitelná (kvůli případnému vstupu nových společníků) a stanovena s ohledem na konkrétní podnikatelský záměr a finanční a úvěrový možnosti podnikatele. Velmi důležitým argumentem pro vyšší základní kapitál je i vnímaná vyšší důvěryhodnost firmy.

 • Nepopulární novinky

Kromě obchodní, marketingové nebo PR strategie, otázky outsourcingu nebo risk managementu, případné analýzy konkurenčního prostředí, stanovení názvu, struktury a sídla firmy čekají na nováčka v podnikání ještě dvě oblasti, se kterými se musí popasovat. A ideálně obě záležitosti mít promyšlené ještě před samotným zahájením podnikání, protože jinak hrozí vysoké sankce. Jedná se o řešení tzv. GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a případné řešení EET (elektronické evidence tržeb).

Pakliže bude zakládaná společnost jakýmkoliv způsobem uchovávat nebo zpracovávat osobní údaje kohokoliv (včetně například zaměstnanců), musí tak činit v souladu s pravidly evropské směrnice GDPR.

Co se týče EET, pakliže se tato povinnost podnikatele týká, musí zvolit vhodnou formu. Ať už se ale jedná o registrační pokladnu, speciální software nebo „jen“ mobilní aplikaci EET, musí mít vše připraveno před přijetím první platby v režimu elektronické evidence tržeb. Kromě technické připravenosti musí splnit také 5 povinností k EET, které nařizuje zákon.

Administrativní maraton začíná

Doposud se jednalo především o teoretickou přípravu. Nyní následuje již praktické zahájení činností, které s procesem založení firmy souvisí. Seznam dokumentů, které podnikatel potřebuje, se zdá být nekonečný:

 • zakladatelská listina (platná pro jednoho zakladatele) nebo společenská smlouva (v případě dvou a více společníků)
 • čestné prohlášení jednatele
 • smlouva o poskytnutí sídla
 • souhlas s umístěním sídla od vlastníka objektu
 • výpis z katastru nemovitostí pro objekt, ve kterém se sídlo bude nacházet
 • smlouva o běžném účtu
 • prohlášení správce vkladu
 • potvrzení banky o splacení základního kapitálu (pokud má být při vzniku společnosti splacen)
 • formulář ohlášení živnosti (Jednotný registrační formulář)
 • formulář návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • výpis z obchodního rejstříku
 • formulář registrace k daním
 • výpis ze živnostenského rejstříku

Ani výpis míst, resp. úřadů, které jsou se založením vlastního podniku spjaty, nebudí zdání jednoduchého vyřízení:

 • živnostenský úřad
 • katastrální úřad
 • finanční úřad
 • obchodní rejstřík
 • rejstřík trestů
 • notářská kancelář
 • zdravotní pojišťovna
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • banka

Ale postupně. Prvním krokem je sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy u notáře. Pochopitelně se jedná o zpoplatněnou službu. Následuje založení bankovního účtu, na který budou složeny peněžité vklady.

Jelikož je k založení firmy zapotřebí velké množství dokumentů, nastává nyní vhodný čas pro jejich obstarání. Od majitele prostor, kde se bude nacházet sídlo firmy, začínající podnikatel získá potvrzení o užívacím právu. Aby doložil, že vlastník dané nemovitosti je skutečně osobou udělujícím potvrzení, musí navštívit katastrální úřad a vyzvednout výpis z katastru nemovitostí. Další krokem je pak získání výpisu z rejstříku trestů, kterým potvrdí bezúhonnost.

TIP: Výpis z katastru a výpis z rejstříku trestů lze vyzvednout také na Czechpointu. Ušetří se tím návštěva jednoho nebo druhého úřadu.

 • Živnostenský úřad

Proces zakládání firmy pokračuje na živnostenském úřadě. Cílem je na tomto místě získání výpisu z živnostenského rejstříku. Ohlášení živnosti se provádí prostřednictvím Jednotného registračního formuláře pro právnické osoby. Při založení živnosti se hradí poplatek ve výši 1 000 korun.

Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů od podání žádosti.  Samotné živnostenské oprávnění ale vznikne se zápisem do obchodního rejstříku. Lhůta pro návrh na zápis do obchodního rejstříku činí 90 dnů od doručení živnostenského oprávnění.

 • Obchodní rejstřík

Po vyřízení všech výše popsaných záležitostí se dostává na řadu podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Při posuzování návrhu může v lepším případě dojít k vyzvání k doplnění některých chybějících listin. V horším případě mohou úředníci návrh okamžitě zamítnout a vrátit tak celé snažení na začátek.

Jestliže je ale vše v pořádku, může si podnikatel následně vyzvednout výpis z obchodního rejstříku. V této souvislosti je potřeba zmínit, že po zapsání firmy do obchodního rejstříku se automaticky zřizuje datová schránka.

 • Finanční úřad, ČSSZ a zdravotní pojišťovna na závěr

Posledním krokem je oznámení zahájení podnikání na třech úřadech  finančním úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Na prvně jmenovaném místě se vyplňuje osvědčení o registraci k daním. Musí tak být učiněno do 30 dnů od zápisu do obchodního rejstříku. Na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu má povinnost podnikatel zajít v případě, kdy má zaměstnance.

Není živnost jako živnost

Proces založení firmy může být ještě o něco komplikovanější závisí to na zvoleném oboru podnikání. Živnosti se totiž rozlišují do dvou kategorií, z nichž jedna se dále rozděluje a to následovně:

 • koncesované živnosti
 • ohlašovací živnosti
  • řemeslné živnosti
  • vázané živnosti
  • volné živnosti

Jaký rozdíl je mezi jednotlivými kategoriemi? Pro lepší pochopení budou nejvhodnější následující příklady.

 • Jak založit úklidovou firmu

Založení úklidové firmy patří k těm jednodušším variantám. K této činnosti není zapotřebí dokazování odborné způsobilosti, jedná se o ohlašovací volnou živnost. Způsob, jak založit úklidovou firmu, odpovídá krokům popsaným výše v tomto článku.

 • Jak založit stavební firmu

Proces, jak založit stavební firmu, je již o něco složitější. Je samozřejmé, že stavební firmu nemůže provozovat někdo, kdo k tomu nemá odbornost. Takové živnostenské oprávnění spadá do kategorie ohlašovací vázané. Nad rámec „standardních“ úkonů při zakládání vlastní firmy dokládá podnikatel dokumenty související s úspěšně zakončeným studiem v dané oblasti a případně praxí.

 • Jak založit dopravní firmu

Autodoprava patří mezi živnosti, kde je zapotřebí mít koncesi (státní povolení). Pro získání koncese je nutné prokázat odbornou způsobilost a splnění i dalších podmínek daných příslušnými předpisy a zákony. K žádosti se navíc vyjadřuje určitý orgán státní správy. Způsob, jak založit dopravní firmu, resp. jinou společnost, kde je potřebná koncese, patří k nejsložitějším.

Odborné poradenství

Pro všechny, které množství potřebný úkonů vedoucích k založení vlastní firmy odradilo, existuje naštěstí řešení. Na trhu působí poměrně velké množství firem nabízejících založení firmy na klíč (a poněkud paradoxně nabízejí i služby spojené s likvidací firmy). V nabídce jsou jak zcela nové firmy nebo tzv. ready made společnosti. V takových případech ale musí podnikatel počítat s tím, že si za tuto službu poměrně výrazně připlatí.

Poslední aktualizace: 14. 11. 2018