Menu
Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na auto

4 minuty čtení

Rozhodujete se prodat své auto a nevíte jak sestavit kupní smlouvu? Nebo si nejste jisti, zda je vaše kupní smlouva na auto správná a obsahuje vše co má? Co vše tedy obsahovat musí a jak má vypadat?

Nacházíte se v situaci, kdy kupujete auto a potřebujete sestavit kupní smlouvu? Nebo jste kupující a zajímá vás, zda prodávajícím předložená kupní smlouva o prodeji auta obsahuje nezbytné náležitostmi?

V tomto článku můžete zkontrolovat správnost údajů kupní smlouvy na auto, stáhnout vzorovou smlouvu nebo se inspirovat až bude u vás potřeba sestavit nová smlouva o prodeji auta.

Co obsahuje kupní smlouva o prodeji motorového vozidla?

1. Osobní údaje o prodávajícím (jméno a příjmení/firma, trvalé bydliště/sídlo, rodné číslo/IČO).

2. Osobní údaje o kupujícím (jméno a příjmení/firma, trvalé bydliště/sídlo, rodné číslo/IČO).

3. Datum uzavření kupní smlouvy o prodeji motorového vozidla.

4. Předmět smlouvy (tovární značka, typ/model, barva vozidla, rok výroby, číslo karoserie – VIN, zdvihový objem motoru, registrační značka vozidla – RZ, číslo velkého technického průkazu, číslo ověření registraci vozidla – malý technický průkaz, STK platná do, počet ujetých kilometrů, počet klíčů, stav karoserie vozidla).

5. Kupní cena (zda kupující platí v hotovosti nebo bankovním převodem).

6. Místo a datum podpisu kupní smlouvy o prodeji motorového vozidla.

7. Podpis prodávajícího a kupujícího.

Kupní smlouva na auto vzor

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla 

I.

Smluvní strany

Jméno a příjmení/firma*: ……………………………………………………………

Trvalé bydliště/sídlo*: ……………………………………………………………….

Rodné číslo/IČ*: ……………………………………………………………………….

(dále jen jako „prodávající“)

a

Jméno a příjmení/firma*: ……………………………………………………………..

Trvalé bydliště/sídlo*: ………………………………………………………………….

Rodné číslo/IČ*: ………………………………………………………………………….

(dále jen jako „kupující“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavřely dne ……………………….., za podmínek dále dohodnutých, tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla.

II.

Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného osobního/nákladního vozidla tak, jak je psáno v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže popsaného vozidla:

Identifikace vozidla:

a) Tovární značka: …………………………………………………………………………………………

b) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………….

c) Barva vozidla: …………………………………………………………………………………………..

d) Rok výroby: ……………………………………………………………………………………………..

e) Číslo karoserie (VIN): ……………………………………………………………………………….

f) Zdvihový objem motoru: …………………………………………………………………………….

g) Registrační značka vozidla (dříve SPZ): ……………………………………………………….

h) Číslo velkého technického průkazu: …………………………………………………………….

ch) Číslo ověření o registraci vozidla(malý technický průkaz) : ……………………………………

i) STK platná do: …………………………………………………………………………………………..

j) Počet ujetých kilometrů: ……………………………………………………………………………..

k) Počet klíčů: ………………………………………………………………………………………………

l) Stav karoserie vozidla: ……………………………………………………………………………….

IV.

Kupní cena

1. Cena vozidla specifikovaného v čl. III této smlouvy je ……………………………………… Kč.

2. Cenu kupující zaplatí v hotovosti při podpisu smlouvy/převodem na bankovní účet prodávajícího č: ………………………. do ………………………….. od podpisu smlouvy*.

V.

Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a předání vozidla.

VI.

Prohlášení kupujícího a závazky prodávajícího 

  1. Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného vozidla, jeho obsluhou, a že byla provedena zkušební jízda. Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí. To nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady stanovené zákonem.
  2. S kupovaným vozidlem současně kupující přebírá ………….. ks klíčů od vozidla a další doklady s výjimkou těch, které prodávající potřebuje pro účely odhlášení vozidla na evidenci vozidel.
  3. Prodávající se zavazuje provést odhlášení vozidla na kupujícího do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy a předat nebo doporučeně odeslat poštou kupujícímu doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci), které z důvodu přehlášení nemohl předat při předání vozidla. Tyto doklady a ostatní doklady se prodávající zavazuje předat kupujícímu nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Pro případ porušení povinností prodávajícího uvedených v tomto ustanovení si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.
  4. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, na které by kupujícího neupozornil. Prodávající dále prohlašuje, že stav km vozidla uvedený shora odpovídá skutečnosti. V případě zjištění, že se tato skutečnost nezakládá na pravdě, je kupující oprávněn do 1 měsíce od této smlouvy odstoupit.

VII.

Závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouvy byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
  2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V …………………………………………….                  dne ………………………………………..

……………………………………………….                   ………………………………………………

podpis prodávajícího                                                   podpis kupujícího

Smlouvy si je možné nechat vytečkované a údaje doplnit na místě. To co je označené hvězdičkou (*) znamená – nehodící škrtněte. Pokud vám to nevyhovuje, stačí vědět při psaní smlouvy, zda je protější strana fyzická osoba nebo právnická. A zda platí bankovním převodem nebo hotovostí na místě.

Při koupi auta ze zahraničí nebo při první změně vlastníka v rámci ČR je také často nutné zaplatit tzv. ekologickou daň.

Kupní smlouva ke stažení

Zde je pro vás ke stažení kupní smlouva na auto vzor. Tuto vzorovou smlouvu můžete použít při prodeji vašeho vozu nebo úpravách smlouvy, kterou vám předloží protistrana.

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla – ke stažení >>

Mohla by vás také zajímat: Smlouva o dílo – ke stažení >>

Odstoupení od smlouvy

Ze zákona lze odstoupit od smlouvy v případě porušení daných povinností jednou ze smluvních stran. Někdy jsou ve smlouvě přímo uvedená opatření.

Zde v tomto vzoru kupní smlouvy na auto je to podmínka, že pokud neodpovídá počet kilometrů udaný ve smlouvě, lze od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. Nejlepší varianta je si ve smlouvě tyto práva vyhradit.

Kupní smlouvu můžete použít i na další varianty nákupu a prodej. Potom stačí ve vzorové smlouvě odebrat v předmětu a v těle smlouvy údaje o vozidlu a nahradit předmětem prodeje. Hodně štěstí s prodejem či koupí!

Poslední aktualizace: 22. 10. 2017