Menu
Jaké změny přinesl nový občanský zákoník?

Jaké změny přinesl nový občanský zákoník?

8 minut čtení

K jedné z největších změn v oblasti práva za poslední desetiletí došlo na počátku roku 2014. Tehdy k 1. lednu nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který je tvořen více než 3 000 paragrafy. Kompletně nahradil zákon z roku 1964. S novým zákoníkem ale vyvstala řada otazníků ohledně výkladu některých novinek. V řadě případů si nebyli jisti ani samotní právníci. Mnohé firmy utráceli tisíce korun za právní výklady. Jaké konkrétní novinky nový občanský zákoník například přinesl?

NOZ, jak se nový občanský zákoník běžně označuje, upravuje téměř celou oblast občanského a obchodního práva. Věnuje se například právům spotřebitele, smlouvám, sousedským vztahům, oblasti vlastnictví a spoluvlastnictví, nemovitostem, nájmům, stanovuje co je a co není věc, týká se záruky zboží a reklamací.

Snížení základního kapitálu na 1 korunu

Nový občanský zákoník nyní stanovuje minimální výši základního kapitálu u společnosti s ručením omezením na 1 Kč. Dříve se jednalo o 200 000 korun splatných do 5 let. Tato úprava zpřístupňuje podnikání těm, kteří nemají dostatek finančních prostředků nebo je chtějí investovat jinam než do základního kapitálu.

Založení společnosti s.r.o. nový občanský zákoník zjednodušuje, a to snížením základního kapitálu z 200 000 Kč na 1 Kč.

Založení společnosti s.r.o. nový občanský zákoník zjednodušuje, a to snížením základního kapitálu z 200 000 Kč na 1 Kč.

Pravdou je, že založení firmy je samo o sobě poměrně náročnou „operací“. Snížení limitu základního kapitálu jistě ocení mnoho budoucích podnikatelů. Otázkou ale zůstává, jak bude veřejnost na takovou firmu reagovat s ohledem na její důvěryhodnost. Takto nízký vklad navíc není dělitelný, což vylučuje případný vstup nového společníka do firmy. Obecně odborníci základní kapitál ve výši jedné koruny nedoporučují.

Podnikatelem před dosažením zletilosti

Velmi zajímavou možnost nabízí NOZ pro výjimečné jedince, kteří ještě před dosažením plnoletosti jsou schopni podnikat. Konkrétně je uvedeno, že:

Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

Zákon dále stanovuje, že pokud je nezletilý schopen se sám živit a obstarat si své náležitosti, může požádat soud o přiznání svéprávnosti.

Záruka podle NOZ

Jedním z nejdiskutovanějších témat ohledně nového občanského zákoníku bylo to, zda i nadále bude platit dvouletá zákonná záruka. Ani odborníci v této oblasti nemají jasno. Někteří říkají, že došlo ke změně terminologie, ale v podstatě záruka i nadále trvá. Jiní si konkrétní ustanovení nového občanského zákoníku vysvětlují přesně opačným způsobem.

Nový občanský zákoník používá termín jakost při převzetí. Znamená to, že daná věc nesmí být při převzetí vadná a musí mít takové vlastnosti, které

 • mezi sebou strany sjednaly,
 • jsou pro danou věc obvyklé,
 • jsou uvedené například v popisu zboží na webových stránkách, na obale nebo v reklamě.

Pokud se ve lhůtě půl roku po zakoupení zboží objeví vada, má se za to, že bylo zboží vadné od začátku. V takovém případě má zákazník nárok požadovat výměnu zboží za nové. Nový občanský zákoník však zjednodušeně také říká, že výměnu nelze požadovat, pokud by se jednalo o banální problém, který by se dal bez zbytečných průtahů odstranit. Výměna zboží by byla neúměrná povaze vady. Pokud oprava nebo výměna není možná, může spotřebitel odstoupit od smlouvy nebo může požadovat slevu z ceny.

Problematické je pak vnímání znění §2165. Tento paragraf tvrdí, že „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“ A právě slovíčko „vyskytne“ vzbuzuje diskuzi, co se za ním skrývá. Můžou to být totiž dva případy:

 • vada, která na zboží byla od počátku, ale byla skrytá,
 • vada nová, která na zboží při nákupu nebyla.

NOZ dále pracuje s tzv. smluvní zárukou. To je jakási nadstavba přesahující rozsah záruky stanovený v NOZ , kdy si prodávající sám může určit, jakou záruku na jakost spotřebiteli poskytne.

Nová pravidla pro e-shopy

Odstoupení od smlouvy v případě zakoupení zboží na e-shopu řeší §1829, který uvádí:

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
  • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

To je ustanovení, které platilo i před novým občanským zákoníkem. Co se však mění je to, že v rámci 14 denní lhůty nemusí být zboží prodejci fyzicky doručeno. Postačí, když mu je v této lhůtě oznámeno, že spotřebitel odstupuje. Spotřebitel má následně dalších 14 dnů na odeslání zboží. A opět, pokud tak učiní až poslední den této lhůty, je to v pořádku. Nejedná se tedy o termín doručení zboží prodejci, ale pouze o lhůtu pro realizaci jeho odeslání.

Výše zmiňovaná ustanovení chrání hlavně osobu spotřebitele. I obchodník má ovšem v zákoně zastání. A to v té podobě, že není povinen vrátit spotřebiteli peníze za vrácené zboží do té doby, dokud mu toto zboží není fyzicky vráceno nebo pokud spotřebitel nedokáže, že zboží směrem k obchodníkovi odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy obchodník vrací peníze za vrácené zboží včetně ceny za jeho dodání spotřebiteli. Cena za dodání odpovídá nejlevnější variantě, kterou prodejce běžně nabízí. Náklady na případné vrácení zboží při odstoupení již pak nese spotřebitel.

Pro e-shopy přinesl NOZ mnoho novinek, které chrání především spotřebitele.

Pro e-shopy přinesl NOZ mnoho novinek, které chrání především spotřebitele.

Nový občanský zákoník stanovuje přesný rozsah informací, které musí obchodník předat spotřebiteli ještě před uzavřením smlouvy. Nově se jedná například o:

 • formulář pro odstoupení od smlouvy,
 • poučení o tom, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,
 • poskytnutí údajů o právech vznikajících z vadného plnění,
 • údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu,
 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách případného mimosoudního vyřizování stížností.

Aby toho nebylo málo, musí provozovatel e-shopu spotřebiteli předat kompletní obchodní podmínky. A to přímo, nikoliv jen formou hypertextového nebo jiného odkazu. Obchodní podmínky musí být k dispozici hned po založení e-shopu.

Jestliže prodejce spotřebitele nepoučí o možnosti vrátit zboží do 14 dnů, prodlužuje se tato lhůta na 1 rok a 14 dnů. Stejně tak pokud nedojde k předání informace o tom, že náklady na případné vrácení zboží hradí spotřebitel, musí zpětnou dopravu uhradit obchodník.

Znevýhodnění pronajímatelů bytů

Občanský zákoník v platném znění také mění některé záležitosti v oblasti pronájmů. Zjednodušuje mimo jiné nájemní smlouvu a také upravuje práva a povinnosti jak na straně nájemce, tak pronajímatele.

Nájemce má nyní podle §2258 právo si do pronájmu přivést i svého psa. A to bez souhlasu majitele bytu nebo domu. Podmínkou je, že tím nesmí pronajímateli ani komukoliv dalšímu způsobit nepřiměřené potíže. Může také v bytě podnikat nebo bez souhlasu pronajímatele byt dál podnajmout (pokud v bytě sám bydlí).

Podle NOZ není možné chov psa či jiného zvířete v pronajatém bytě smluvně zakázat.

Podle NOZ není možné chov psa či jiného zvířete v pronajatém bytě smluvně zakázat.

Nový občanský zákoník také dál stanovuje:

Ohrozí-li třetí osoba nájemce v jeho nájemním právu nebo způsobí-li nájemci porušením nájemního práva újmu, může se ochrany domáhat nájemce sám.

Znamená to, že pokud dojde například k vytopení bytu, situaci může řešit a případnou finanční kompenzaci požadovat rovnou nájemce. 

I práva pronajímatele se mění. Pokud nájemce porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem, může pronajímatel vypovědět smlouvu i bez výpovědní lhůty. Nepotřebuje k tomu už ale rozhodnutí soudu a nemusí nájemci nabídnout adekvátní bytovou náhradu. V takových případech musí nájemce vyklidit jednotku do jednoho měsíce od výpovědi.

Bič na nepoctivé poradce

Institut odpovědnosti za škodlivou radu, to je něco s čím předchozí zákoník nepracoval. NOZ se jeho prostřednictvím snaží chránit všechny spotřebitele od nepoctivých nebo neprofesionálních finančních poradců. Konkrétně §2950 uvádí:

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

Myšlenka institutu odpovědnosti za škodlivou radu je sama o sobě jistě přínosem. Otázkou ale zůstává, do jaké míry bude snadné dokázat úmysl.

Novelizace NOZ

V únoru 2017 a na počátku roku 2018 nabyly účinnosti některé změny NOZ. Mimo jiné řeší tato novelizace například:

 • omezení svéprávnosti maximálně na dobu 5 let (dosud bylo maximum 3 roky),
 • snížení maximální přípustné kauce u nájmu bytu a domu, a to z šestinásobku na trojnásobek měsíčního nájemného,
 • předkupní právo spoluvlastníků při převodu podílu – nikoliv ale pro věci movité, ale pouze v případě spoluvlastnictví nemovitosti,
 • zastupování pro úkony, které musí mít formu veřejné listiny – nově stačí plná moc s ověřenými podpisy.

Další změny se týkají například i výživného nebo zaměstnávání nezletilých.

NOZ v platném znění ke stažení 

Oficiálně vychází zákony vždy ve Sbírce zákonů. Ta má buď tištěnou podobu nebo je on-line. V obou případech se však musí platit. Nový občanský zákoník lze ale zdarma stáhnout na mnoha webech, mimo jiné například na www.zakonyprolidi.cz.

Poslední aktualizace: 14. 11. 2018