Menu
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

7 minut čtení

Smlouvy slouží k tomu, aby se dodržel určitý závazek. I přesto je možné od smlouvy odstoupit a tento závazek od počátku zrušit. Za jakých okolností lze dosáhnout odstoupení od smlouvy? Jde vždycky odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu? Jakou formou smluvní vztah rozvázat? Článek poskytuje podrobnější informace včetně vzorů.

 Co znamená odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy podle NOZ (Nového občanského zákoníku – jaké změny přinesl?) se rozumí jednostranný právní úkon, kterým se vůči druhé smluvní straně ruší veškeré povinnosti a práva dohodnuté ve smlouvě.

Všeobecně je odstoupení od smlouvy možné pouze za zákonem stanovených podmínek, pokud jedna strana poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy, případně pokud jsou podmínky odstoupení uvedeny přímo ve smlouvě.

Mezi stranami ale často vznikají spory a nejasnosti, tento článek uvádí, co je potřeba splnit, aby bylo od různých typů smluv možné odstoupit.

Odstoupení bez uvedení důvodu

Nejběžněji se v dnešní době lidé setkají s možností odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku. Podle Nového občanského zákoníku je možné v případě nákupu přes internet nebo jiný dálkový prostředek odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu.

Toto právo má každý, přesto pokud prodejce spotřebitele na tuto možnost neupozorní, automaticky se prodlužuje lhůta na odstoupení o 1 rok.

Existují výjimky, u kterých zboží nelze vrátit, a tedy ani od smlouvy odstoupit. Jedná se např. o nákup:

 • časopisů, novin
 • výrobků upravených na míru / na zakázku
 • zboží podléhajícího rychlé zkáze
 • audio a video nahrávek, jejichž obal od výrobce je spotřebitelem porušen apod.

Podle zákona o spotřebitelském úvěru lze bezdůvodně odstoupit pouze u smluv uzavřených na dálku (klasicky přes eshop nebo telefon), či pokud byla smlouva uzavřena mimo obchodní prostor prodejce a pak také u smluv o spotřebitelském úvěru.

Odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu lze jen v případě uzavření smlouvy distančně, čili ne v kamenných obchodech.

Odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu lze jen v případě uzavření smlouvy distančně, čili ne v kamenných obchodech.

Odstupné za zrušení služby

Dnes už má téměř každý doma minimálně jednu televizi a vlastní mobilní telefon. A snad každý už někdy přecházel od jedné společnosti ke druhé, protože firem kolem nás rok od roku přibývá a lákavých nabídek je víc než dost.

Takže aby společnosti tak snadno nepřicházely o zákazníky, zanesly do smluv uzavírajících se spotřebitelem vlastní pravidla pro odstoupení, totiž odstupné.

Odstupné je zákonem regulované a nesmí být:

 • vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy
 • nebo vyšší než jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění trvající do konce sjednané doby trvání smlouvy

Odstoupení od smlouvy při porušení pravidel

Ze zákona vyplývá, že od smlouvy jde odstoupit vždy, když jedna strana poruší pravidla. Nemusí se jednat o distanční prodej, právo takto odstoupit má každý, tedy i v kamenné prodejně.

Důležité je, aby byla smlouva porušena podstatným způsobem, tj. tak závažně, že by druhá strana smlouvu ani nepodepsala, kdyby takové porušení předvídala.

Co se týká rozlišení vážnosti závady, tak podle zákona existuje vada:

 • nepodstatná – lze žádat o odstranění vady nebo slevy, pokud to prodejce neudělá, tak teprve může spotřebitel od smlouvy ustoupit
 • podstatná – lze odstoupit od smlouvy okamžitě

Výčet podstatných důvodů ke zrušení smlouvy často uvádí prodejce ve všeobecných obchodních podmínkách. Kupříkladu firma Bohemia Energy v podmínkách smlouvy na bohemiaenergy.cz garantuje možnost odstoupení od smlouvy ze strany prodejce v případě, že zákazník opakovaně neplní platební povinnosti a ze strany zákazníka, pokud prodejce např. neposkytuje domluvené distribuční služby.

Dříve, než podepíšeme smlouvu, bychom se měli podrobně seznámit s jejími podmínkami.

Dříve, než podepíšeme smlouvu, bychom se měli podrobně seznámit s jejími podmínkami.

To jsou příklady porušení smlouvy podstatným způsobem. Službu pak může zákazník zrušit vyplněním tohoto vzoru odstoupení od smlouvy.

Při porušení povinností lze rozvázat smluvní vztah bez zbytečného odkladu. Pokud se jedna strana rozhodne odstoupit (nebo setrvat), už nelze toto stanovisko vzít zpět. Zde je k nahlédnutí všeobecný vzor odstoupení od kupní smlouvy.

Vrátit mobil, auto nebo dům? Ano, ale…

Podobně je to i s odstoupením od kupní smlouvy na nemovitost. I zde je možné smluvní vztah zrušit v případě vady či porušení smlouvy podstatným způsobem (např. spodní voda, zastavěný pozemek, chybějící pitná voda atd.).

Rozhodující je, že vada existovala už při předání nemovitosti, ale projevila se až později. Lze požadovat opravdu skryté vady a snížení kupní ceny nemovitosti. Pokud by vada byla neodstranitelná, nastává možnost odstoupení od smlouvy. Kupující poté vrací nemovitost a prodejce peníze.

Odstoupit lze i od smlouvy za nové (do půl roku od převzetí) či ojeté auto (v tomto případě až po neúspěšné reklamaci). Je nutné ale splnit některé z podmínek:

 • motorový vůz má vadu, pro kterou nelze vozidlo využít
 • prodejce neodstranil závadu na autě do 30 dnů, takže se vada považuje za neodstranitelnou

Za vady na vozidle, které na něm byly prokazatelně již v době prodeje a zákazník na ně nebyl upozorněn, je zodpovědný prodejce. Nepatří sem vady způsobené běžným používáním auta.

Na vadu se nejprve musí podat reklamace vozidla, a pokud ji prodejce neodstraní do 30 dnů, je možné vyplnit obyčejný vzor odstoupení od kupní smlouvy na auto. Tento vzor se dá použít i na jiné produkty. Pokud vadu odstraní, je možné požadovat slevu kupní ceny vozidla.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je tak trochu jako kupní smlouva, a přece to není kupní smlouva. Podstatný rozdíl je v tom, že zatímco kupní smlouvou se nakupuje již hotový produkt, smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje tím, že na své náklady vyrobí, vytvoří dílo, za které poté kupující zaplatí.

Daný produkt tedy ještě neexistuje. A i tady jde od smlouvy odstoupit, pokud:

 • se smluvní strany na takové možnosti ve smlouvě dohodly
 • jedna strana smlouvu porušila podstatným způsobem

Smlouvou o dílo může být nejen vytvoření nějaké věci, ale i nehmotný produkt, jako třeba oprava či údržba software. Vadu na díle by měl zákazník oznámit nejlépe při převzetí, ale je to možné i později, nejdéle ve lhůtě 2 let.

Problém porušení podmínek závazku lze vyřešit i jinak, než odstoupením od smlouvy o dílo:

 • zhotovit nové dílo
 • poskytnout slevu
 • nabídnout opravu díla

Pokud se strana i tak rozhodne závazek zrušit, může využít tento vzor odstoupení smlouvy o dílo.

Někdy je možné se vyhnout úplnému zrušení smlouvy o dílo třeba tím, že zhotovitel vytvoří dílo nové nebo původní opraví.

Někdy je možné se vyhnout úplnému zrušení smlouvy o dílo třeba tím, že zhotovitel vytvoří dílo nové nebo původní opraví.

Jak od smlouvy odstoupit

Nejlepší způsob, jak odstoupit od jakékoli smlouvy, je písemně a to doporučeně s dodejkou. Jedině tak má odstupující strana důkaz o předání dokumentu. Účinnost nabývá dnem doručení dokumentu druhé straně.

Odstoupení od smlouvy se neváže na právo zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení. To je odstupující strana povinna splnit dle sjednaných podmínek.

Fakta a mýty při ukončení kupní smlouvy

1 – Vrátit zboží v původním obale? NE! – Tímto se samozřejmě myslí, aby spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy vrátil zboží bezpečně v obale, aby nedošlo k poškození a tím ke snížení hodnoty produktu.

Prodejce nemůže po spotřebiteli žádat, aby vracel zboží v takovém balení, v jakém ho spotřebiteli vydal. Výjimku tvoří např. média (CD, DVD), kde je porušený originální obal důvodem k zamítnutí vrácení zboží. Jedná se ale o obal od výrobce, ne od prodejce.

2 – Poplatek za vrácení zboží? NE! – Dříve bylo možné, aby prodejce naúčtoval spotřebiteli poplatek za to, že musí vynaložit práci s tím, aby vrácené zboží překontroloval, řádně zabalil a opět zařadil do prodeje. Podle nového občanského zákoníku to není možné, takže spotřebitel není povinen platit za vrácení zboží ani korunu.

3 – Vracet pouze nepoužívané zboží? NE! – To je přímo v rozporu se smyslem 14 denní lhůty. Ta je tu od toho, aby spotřebitel vyzkoušel produkt, zjistil funkčnost a zda mu vyhovuje a pokud ne, tak má právo jej vrátit.

Dokonce ani nošené a vyprané oblečení lze vrátit, aniž by mu byla snížena hodnota. Podle zákona by se muselo se zbožím jednat jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na povahu a vlastnosti, aby mohla být snížena hodnota vráceného zboží.

4 – Vrácení ceny za zboží pouze na účet? NE! – Zákon jasně udává, že částka za vrácené zboží se spotřebiteli vrací stejnou cestou, jakou zaplatil. Pokud platil převodem na účet, vrací prodejce na účet, pokud hotově, nemůže si prodejce vymyslet, že vrací pouze na účet. Jde to jen pokud s tím spotřebitel vyloženě souhlasí.

5 – Přijít o peníze za dopravné? NE! – Prodejce je také povinen zaplatit spotřebiteli při vrácení zboží náklady na dopravu, které uhradil. Může tyto náklady ale limitovat tak, že vrátí jen částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy, který nabízí.

Poslední aktualizace: 22. 12. 2018