Menu

Otcovská dovolená

4 minuty čtení

Novopečení tatínci mohou od 1. února 2018 využívat novinku jménem otcovská dovolená. Nemusejí si již brát dovolenou nebo neplacené volno. Tzv. otcovskou poporodní péči s sebou přinesla novela zákona o nemocenském pojištění. Ta zavádí novou nemocenskou dávku v podobě otcovského volna. Jak dlouho bude trvat? Jaké jsou podmínky a kdo má na dávku nárok?

Otcovská poporodní péče

Otcovská dovolená je určena pro tatínky, kteří chtějí zůstat po porodu s partnerkou a miminkem doma. Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo novou dávku, jejíž přesný název zní otcovská poporodní péče, kdy otec dítěte čerpá z nemocenského pojištění po dobu sedmi dní 70 % vyměřovacího základu svého výdělku.

Vyměřovací základ se počítá obdobným způsobem jako u mateřské – sečtením hrubých výdělků za poslední rok a vydělením počtem dnů. Pro výpočet přesné dávky slouží kalkulačka umístěná na webových stránkách ministerstva.

Nastoupit na „otcovskou“ lze v období 6 týdnů ode dne narození dítěte a lze ji čerpat maximálně po dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení.

Kdo má nárok

Na dávku mají nárok zaměstnanci a OSVČ, včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod, pokud si hradí nemocenské pojištění. Účast na nemocenském pojištění je nezbytnou podmínkou. U osoby samostatně výdělečně činné musí pojištění trvat alespoň 3 měsíce bezprostředně před porodem.

Nárok na dávku mají taktéž pěstouni, adoptivní rodiče a poručíci, kteří převzali dítě do péče, pokud dítě nepřesáhlo věk sedmi let.

S otcovskou dovolenou naopak nemohou počítat pojištěnci vykonávající pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce.

Důležité je podotknout, že se ani výše, ani délka „otcovské“ nemění, pokud se matce narodí dětí více.

Podmínky

  • Být zapsán na matrice jako otec narozeného dítěte či být náhradní rodič
  • Účast minimálně 3 měsíce na nemocenském pojištění
  • Otec nesmí během podpůrčí doby pracovat ani podnikat
  • Na otcovskou musí nastoupit do 6 týdnů od narození
  • Otcovskou není možné přerušit

Žádost o otcovskou dovolenou

Žádost o otcovskou dovolenou se vyřizuje obdobně jako v případě mateřské. K uplatnění nároku je třeba vyplnit formulář „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který je volně ke stažení na webu České správy sociálního zabezpečení. Zaměstnanec usilující o otcovskou dovolenou předá formulář svému zaměstnavateli a OSVČ jej odevzdá příslušné OSSZ.

K žádosti o dávku otcovské poporodní péče není třeba dokládat rodný list dítěte. OSSZ si sama ověří otcovství v registru obyvatel.

Po skončení podpůrčí doby zaměstnavatel vyplní druhou stranu formuláře a odešle jej na okresní správu sociálního zabezpečení. Okresní správa následující měsíc vyplatí zaměstnanci dávku na bankovní účet nebo složenkou. Živnostník podává žádost sám na okresní správu, u které je registrován.

Zaměstnanec musí učinit ještě jeden krok, a to požádat o rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel mu ji musí schválit, neboť má na ni ze zákona nárok.

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění se v době čerpání otcovské dovolené ukázalo jako problém. Jedná se o to, že otcovská poporodní péče nebyla novelou promítnuta do zákoníku práce jako překážka v práci. Zaměstnanec čerpající nový druh nemocenské dávky musí mít důvod k uvolnění z práce, který uznává zákoník práce. Nejčastěji se doporučuje stanovit za důvod čerpání rodičovské dovolené. Mimo to lze celou situaci řešit i neplaceným volnem.

Z pozice zaměstnavatele mohou nastat dvě situace, každá má ovšem na oblast zdravotního pojištění jiný dopad.

  1. Zaměstnavatel uvolní zaměstnance z důvodu čerpání rodičovské dovolené. Zaměstnanec se stává pojištěncem a pojistné za něj platí stát. Zaměstnavatel má povinnost tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně. Tím je celá záležitost vyřešena.
  2. Zaměstnavatel uvolní zaměstnance bez toho, aby mu poskytl rodičovskou dovolenou. Situace je totožná, jako když zaměstnanec čerpá volno bez náhrady příjmů. V tomto případě má zaměstnanec povinnost doplatit zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu.

Pokud by se chtěl zaměstnanec vyhnout zbytečným komplikacím, měl by si zvolit první variantu. Vyřeší tím problém s nedostatečnou právní úpravou v oblasti zdravotního pojištění.

Zaměstnanec případnou komplikaci vyřeší nástupem na rodičovskou dovolenou. A jak je tomu u OSVČ? Zde probíhá vše jako obvykle, u živnostníků nemá totiž výplata dávky na zařazení mezi státní pojištěnce vliv.

A co dál?

Pokud někomu týden volna nestačí, nabízejí se další možnosti, které lze využít. Otec může čerpat ošetřovné, pokud matka potřebuje péči. Dále má nárok na rodičovskou dovolenou, neplacené volno, které mu zaměstnavatel nemůže odmítnout.

Poslední aktualizace: 15. 07. 2018