Menu
Paretova analýza

Paretova analýza

3 minuty čtení

Paretova analýza je jedním z efektivních nástrojů pro podnikání. Vychází z pravidla 80/20. To se zakládá na tvrzení italského ekonoma Vilfreda Pareta, že 80 % důsledků pramení z pouhých 20 % příčin. V praxi se Paretova analýza zaměřuje na odhalování těchto rozhodujících příčin, které následně významně ovlivňují celkový výsledek.

Pravidlo 80/20 lze vysledovat v mnoha oborech lidské činnosti. Aplikovat Paretovu analýzu, která bývá označována také jako ABC analýza nebo Pareto analýza, lze například ve výrobě a službách, při zjišťování kvality a jakosti, v ekonomii, managementu, marketingu apod.

Paretova analýza vychází z tvrzení, že 20 % činností přináší 80 % zisku. Z toho vyplývá, že nemá smysl se se stejnou měrou věnovat všem činnostem najednou. Vhodnější je se zaměřit na to nejdůležitější, na to, co přináší většinový užitek.

Paretova analýza krok za krokem

Jak postupovat v případě aplikace Paretovy analýzy? V první řadě je potřeba vybrat konkrétní proces, u kterého je požadavek na vyšší efektivitu. Následně se postupuje v následujících krocích:

 • sběr relevantních dat

Aby mohlo dojít ke zlepšení efektivity konkrétního procesu nebo činnosti, je potřeba ji nejprve důkladně poznat a seznámit se se všemi principy. Na začátku proto dochází ke zjišťování podrobných informací a k zaznamenávání těchto poznatků. Aby byl požadovaný efekt co nejlepší, sbíraná data by měla být pochopitelně pravdivá.

 • zpracování a uspořádání dat

Zjištěné informace by následně měly být zpracovány. Výsledkem tohoto zpracování může být tabulka v Excelu nebo graf.

Získaná data se seřadí podle vhodného kritéria – může se jednat o největší výskyt, četnost, největší váhu apod. Data se seřadí vždy od nejvyšší zvolené hodnoty po tu nejnižší.

Následně se kumulativně sečtou hodnoty u jednotlivých dat a vynesou se do grafu. Tím vzniká tzv. Lorenzova kumulativní křivka. Z té už je patrné, které prvky nejvíce ovlivňují celkový výsledek.

Lorenzova kumulativní křivka

Lorenzova kumulativní křivka

 • stanovení kritéria hodnocení

Jak již bylo zmíněno, základní princip je 80/20. Záleží ale na každém, jaký poměr zvolí. Někomu bude stačit k lepší efektivitě odstranit 10 % příčin, resp. vyřešit třeba jen 60 % problémů.

 • pojmenování hlavních příčin

Příčiny nebo případy, které mají největší vliv na celek, se v podstatě díky Lorenzově křivce sami vytříbí. A právě na tyto prvky je nutné zaměřit tu největší pozornost.

 • stanovení nápravných opatření 

Posledním krokem pak je stanovení takových opatření, které povedou ke zvýšení efektivity daného procesu nebo činnosti. Tato opatření se soustředí už přímo na to, co je pro danou firmu nejdůležitější.

Proč ABC analýza?

Jak již bylo zmíněno, Paretova analýza bývá někdy nazývána jako ABC analýza. Vychází z roztřídění zanalyzovaných výsledků do tří skupin, které jsou označovány písmeny A, B a C.

Do kategorie A se řadí parametry, které dosahují 75 – 80 %. Vztaženo na praxi, může se jednat například o zákazníky, kteří přináší 75 – 80 % tržeb. Do kategorie B se pak řadí parametry dosahující 10 – 15 % a kategorii C tvoří zbytek.

Tímto způsobem se definuje menšinová skupina prvků, která má ale na výsledek procesu obrovský vliv a zároveň většinová skupina prvků, která má na výsledek vliv minimální.

Pravidlo 80/20 v podnikání a v běžném životě

Principy Paretova pravidla lze vysledovat nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale také v běžném životě. Pro lepší pochopení se hodí několik konkrétních případů:

 • 80 % zisku vytváří 20 % produktů
 • 20 % činností přináší 80 % zisku
 • 80 % skladových zásob má 20 % podíl na celkové době obratu zásob
 • 80 % tržeb vznikne prací 20 % zaměstnanců
 • 80 % emailů přichází od 20 % spolupracovníků
 • 20 % přátel stojí za 80 % zájmu
 • 80 % odpočinku přinese prvních 20 % dovolené
 • 80 % znalostí se získává za prvních 20% vynaloženého času

Jak je vidět, Paretovo pravidlo pomůže zaměřit se na to opravdu důležité, a to i v osobní rovině.

Poslední aktualizace: 15. 03. 2019