Menu
Placení zdravotního pojištění

Placení zdravotního pojištění

3 minuty čtení

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny občany České republiky. Pokrývá základní zdravotní péči a platby jdou pouze zdravotním pojišťovnám. Hradí ji všichni zaměstnanci, OSVČ i OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů). Výjimkou jsou státní pojištěnci, za které platí zdravotní pojištění stát.

Zaměstnanci

Placení zdravotního pojištění zajišťuje zaměstnavatel. Ten odvádí část a další část odchází automaticky každému zaměstnanci z vydělané mzdy (mimo práce na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč a dohodu o pracovní činnosti do 2 500 Kč). Samotnou platbu zdravotního pojištění tedy zaměstnanec řešit nemusí. Má pouze povinnost oznámit zaměstnavateli, u jaké je pojišťovny.

Pokud pojišťovnu změní, musí tuto skutečnost nahlásit zaměstnavateli do 8 dnů. Ostatní povinnosti jako výpočet a odvod pojistného zajišťuje zaměstnavatel.

Výše pojistného zaměstnanců se vypočítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu. K 1.1.2018 je minimální mzda (a zároveň nejnižší zaručená mzda) 12 200 Kč, proto je minimální pojistné ve výši 1 647 Kč.

Stát za studenty platí pojistné ještě po dobu posledních prázdnin, ale v září musí pojišťovna vědět, zda bude dotyčný studovat dál nebo ne.

Stát za studenty platí pojistné ještě po dobu posledních prázdnin, ale v září musí pojišťovna vědět, zda bude dotyčný studovat dál nebo ne.

OBZP

Ten, kdo celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnaní, není živnostníkem a ani za něj pojistné neplatí stát, se placení zdravotního pojištění nevyhne. Tato „osoba bez zdanitelných příjmů“ se musí sama přihlásit na svou pojišťovnu a stát se samoplátcem zdravotního pojištění.

Pozor by si měli dát studenti, kteří pokračují ve studiu na střední nebo vysoké škole. Stát za ně platí pojistné ještě po dobu posledních prázdnin, ale v září musí pojišťovna vědět, zda bude dotyčný studovat dál nebo ne. Pokud nastupují až v říjnu nebo listopadu, stávají se od září samoplátci zdravotního pojištění.

Škola nemá povinnost oznamovat pojišťovně ukončení nebo zahájení studia. Každý student by si měl sám ověřit, zda je na pojišťovně nahlášen a nehrozí mu tak pokuta ve výši 10 000 Kč za nesplnění oznamovací povinnosti.

Výše pojistného u OBZP se vypočítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu. Tím je pro tyto účely minimální mzda, takže pojistné v roce 2018 činí 1 647 Kč.

Státní pojištěnci

Státními pojištěnci jsou všichni uvedení v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jsou to ženy na rodičovské/mateřské dovolené, děti, studenti do 26 let, důchodci, ale také uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči jiné osoby nebo třeba osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

Pokud mají tyto osoby souběžně příjem ze zaměstnání nebo samostatně výdělečné činnosti, pak za ně platí pojistné stát a zároveň ještě sami za sebe. Pozor, zdravotní pojištění nezaměstnaných platí stát pouze v době, kdy jsou evidovaní na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Sociální a zdravotní pojištění nezaměstnaný tedy nemusí řešit.

Výše pojistného ze státem stanoveného vyměřovacího základu ve výši 7 177 Kč se vypočítá jako 13,5 % tohoto základu. Pojistné tak činí 969 Kč měsíčně.

Státními pojištěnci jsou ženy na rodičovské/mateřské dovolené, děti, studenti do 26 let, důchodci, ale také uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči jiné osoby nebo třeba osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

Státními pojištěnci jsou ženy na rodičovské/mateřské dovolené, děti, studenti do 26 let, důchodci, ale také uchazeči o zaměstnání, osoby závislé na péči jiné osoby nebo třeba osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

 

OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné mají vůči své pojišťovně řadu povinností. Patří sem oznamovací povinnost (o zahájení nebo ukončení činnosti, změně účtu apod.) a povinnost pravidelně podávat přehled příjmů a výdajů za uplynulý rok. OSVČ si musí hradit zdravotní a sociální pojištění sami.

Výše pojistného se vypočítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu. Ten tvoří 50 % příjmu (po odečtu výdajů vynaložených na jeho dosažení). Platí se formou měsíčních záloh. Výše minimální zálohy podnikatelů v roce 2018 je 2 024 Kč. Dále hradí doplatek po podání přehledu příjmů a výdajů za minulý rok.

Pro všechny pojištěnce platí, že maximální hranice pojistného neexistuje, tudíž není omezena (na rozdíl od sociálního pojištění). Pokud pojištěnec zdravotní pojištění neplatí, naskakuje mu penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Jak platit zdravotní pojištění?

Pojistné na zdravotním pojištění se hradí převodem na účet příslušné zdravotní pojišťovně, nebo hotově pověřenému zaměstnanci pojišťovny. Platba zdravotního pojištění je vždy v české měně. Pojistné je splatné do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Za den platby se přitom považuje den, kdy byla částka připsána na účet zdravotní pojišťovny. Je třeba dát pozor na platby pokut a penále, pro které většinou existují jiná čísla účtu.

Poslední aktualizace: 25. 10. 2018