Menu
Podnikání – návody a tipy

Podnikání – návody a tipy

10 minut čtení

Podnikání je snem mnoha lidí. Nastartovat svůj vlastní podnik ale není jednoduchý proces. Každý budoucí podnikatel se musí připravit na velmi časté navštěvování úřadů a vysokou míru byrokracie. A i přes veškerou snahu může jít o nejistý výsledek. Tento článek se zabývá jednotlivými aspekty podnikání a nabízí návody a rady pro budoucí podnikatele.

Světová banka každoročně vydává report Doing Business, který hodnotí podnikatelské prostředí v jednotlivých zemích. Sestavuje pomyslný žebříček toho, kde se podniká nejlépe a kde naopak podmínky vhodné nejsou. Česká republika se v roce 2018 umístila na 35. místě.

V předchozích letech se v žebříčku pohybovala podstatně níž, ale také už dokázala dosáhnout na 27. místo. Podmínky pro podnikání jsou ovlivněny dlouhými rozhodovacími lhůtami, byrokracií, nejasnými zákony.

Když člověk upřednostní podnikání před zaměstnáním, má na výběr několik možností, jak svou myšlenku naplnit. Nejprve ovšem musí vědět, co vlastně bude nabízet.

Cení se originální nápad

Jak začít podnikat a v čem? To je otázka, na kterou si musí přednostně odpovědět každý začínající podnikatel. Toto rozhodnutí v sobě obnáší určení způsobu podnikání, výběr vhodné právní formy, vyřízení oprávnění pro podnikání apod. V současnosti je na trhu v každé oblasti obvykle velká konkurence. Aby byl podnikatelský záměr úspěšný, měl by být něčím výjimečný, originální. Podnikat lze například velmi snadno pouze prostřednictvím internetu.

 • Jak založit vlastní eshop?

Dnes existuje několik možností, jak založit eshop. Na trhu funguje řada profesionálních společností, které navrhnou, vytvoří a spravují eshopové stránky. Založení a vedení eshopu však vyžaduje již nějaké zkušenosti. Úspěšný eshop ale potřebuje originální nápad, nebo dělat věci lépe než konkurence.

 • Franšíza

Franšíza představuje jednu z nejbezpečnějších forem podnikání, a je tedy vhodná i pro začínající podnikatele. Jedná se o užívání osvědčeného podnikatelského nápadu a know-how na základě licence. Stručně řečeno jde tedy o způsob, jak vést vlastní podnik pod již zavedenou značkou.

Poznání trhu

Úspěch v podnikání se zcela určitě nedostaví bez kvalitního poznání trhu. Věnovat pozornost konkrétní oblasti, poznat všechna specifika a úskalí, zmapovat konkurenci – bez toho se vstup do podnikatelské sféry neobejde.

 • Analýza konkurence

Analýza konkurence se stává do jisté míry zbraní podnikatele, jak vynikat. Díky kvalitnímu monitoringu konkurenčních firem, a především díky správné interpretaci a reakci na její výsledky, se může firma udržet na předních místech daného oboru.

 • Segmentace trhu

Kromě analýzy konkurence si podnikatel musí provést tzv. segmentaci trhu. To znamená cílení na konkrétní skupinu zákazníků a podle toho využití vhodných nástrojů k jejich oslovování. Je nesmyslné například skupinu s věkovým průměrem 50+ oslovovat prostřednictvím sociálních sítí. Segmentace se nejčastěji provádí prostřednictvím kombinace různých kritériígeografických, demografických nebo třeba behaviorálních.

OSVČ nebo vlastní firma?

V praxi obvykle podnikatel na počátku volí to, zda bude pracovat nejdříve jako OSVČ nebo rovnou založí firmu (nejčastěji se jedná o společnost s ručením omezeným). Ať je prvotní forma jakákoliv, je nutné si vyřídit živnostenské oprávnění. Spolu s jeho založením není na škodu znát i souvislosti s případným pozastavením živnosti. Stejný scénář nastává i v případě založení firmy. Být připraven na každou možnou situaci znamená mít povědomí i o tom, jak dochází k likvidaci firmy.

 • Živnostenský list

Živnostenský list, resp. nově živnostenské oprávnění, v podstatě povoluje výkon samostatně výdělečné činnosti. Bez něj se obejdou pouze takové profese, které jsou odměňovány formou autorských honorářů, nebo tací, kteří podnikají na základě speciálních předpisů – advokáti, daňoví poradci a makléři. Pro získání živnostenského oprávnění stačí navštívit živnostenský úřad. Za oprávnění se hradí poplatek 1000 korun.

 • Pozastavení živnosti

Z mnoha různých důvodů může vyvstat potřeba odsunout své podnikání na druhou kolej. Přesně pro takové případy existuje institut pozastavení živnosti. Jedná se o velice jednoduchý, víceméně administrativní proces, který má tu výhodu, že se kdykoliv lze k podnikání vrátit. Navíc obnovení živnosti se obejde bez úhrady jakéhokoliv poplatku.

 • Jak založit vlastní firmu krok za krokem

Zatímco vyřízení živnostenského oprávnění obvykle neznamená žádnou výraznou časovou nebo administrativní náročnost, u založení vlastní firmy tomu bohužel tak není. V té nejjednodušší podobě by měl podnikatel vyplnit 12 formulářů a navštívit minimálně 9 úřadů.

Veškerá administrativa narůstá s tím, o jakou živnost se jedná – volnou, vázanou, řemeslnou nebo koncesovanou. Rozhodně není možné od základu založit firmu v řádu dnů nebo týdnů, ale spíše měsíců. Pro všechny, které by celý proces odradil od vlastního podnikání, naštěstí existuje služba založení firmy na klíč od profesionálů. Za tuto možnost se ovšem platí poměrně značné částky.

 • Jak probíhá likvidace firmy

Likvidace firmy u mnohých evokuje stav, kdy se firma ocitne v dluzích a nezbývá než ji „zrušit“. O likvidaci firmy se ovšem správně mluví jen tehdy, kde se ekonomika společnosti nachází v černých číslech – pokud by tomu bylo naopak, nejednalo by se o likvidaci, ale insolvenci.

Likvidace se hodí těm, kteří z mnoha důvodů svůj podnik nechtějí dále provozovat. Prostřednictvím osoby likvidátora tak dochází k rozprodeji majetku firmy, k výpovědím zaměstnanců, uspokojování pohledávek všech věřitelů apod. Stejně jako založení firmy není i její likvidace jednoduchým procesem.

Nedávné novinky

Jak již bylo zmíněno výše, podnikatelské prostředí se neustále vyvíjí a mění. Některé související záležitosti se mohou zjednodušovat, v jiných případech je to naopak. V případě relativně nedávného zavedení EET a datových schránek možná v první řadě byla snaha o zjednodušení úkonů, ale mnohým podnikatelům tyto dvě novinky způsobily spíše problémy.

 • Daňový portál EET

Elektronická evidence tržeb, resp. obecně používaná zkratka EET, má za úkol zamezit dlouhodobému a systematickému krácení daní. Řešit systém elektronické evidence tržeb musí všichni podnikatelé, kteří za své služby nebo výrobky používají hotovostní platby. Na přijetí zákona o EET se připravovali i ti, kteří peníze přijímali platební kartou nebo online. U těchto tržeb však Ústavní soud tuto povinnost prozatím zrušil.

 • Datové schránky

Prostřednictvím datových schránek může podnikatel komunikovat s veřejnou správou a posílat dokumenty v elektronické podobě. Orgány veřejné správy a některé určité právnické skupiny a podnikající fyzické osoby mají datové schránky zřízeny automaticky ze zákona, ostatním se zřizuje pouze na jejich vlastní žádost.

Ze života podnikatele

Podnikatel se v průběhu své činnosti setká s mnoha pojmy a činnostmi. Aby byl ve svém podnikání opravdu úspěšný, měl by jim rozumět, ztotožnit se s nimi a aplikovat je ve své firmě. Může se jednat o finanční pojmy, ekonomické ukazatele, způsoby řízení firmy – desítky, možná stovky pojmů. Zde jsou některé z nich:

 • Zisk

Prvním představeným pojmem musí být jednoznačně zisk. Ten je totiž cílem každého podnikatele, pro vidinu slušného zisku se mnozí rozhodnout vůbec podnikat. Jedná se o ukazatel úspěšnosti firmy. Díky zisku firma prosperuje, může se vyvíjet a případně expandovat. Existuje mnoho typů zisků, nejčastěji se ovšem mluví o tzv. čistém nebo hrubém zisku.

 • Finanční analýza

Prostřednictvím finanční analýzy se posuzuje finanční zdraví firmy. Slouží jako podklad ke strategickým rozhodnutím ve společnosti a s časovým odstupem také hodnotí, zda byla změna úspěšná či nikoliv. Finanční analýza, resp. její výsledky jsou také velmi podstatným ukazatelem pro investory, management firmy, banky a ostatní věřitele.

 • Cash flow

Pojem cash flow s úspěšností firmy bezprostředně souvisí. Vyjadřuje rozdíl mezi reálnými příjmy a výdaji peněžních prostředků společnosti za určité období a s tím související schopnost firmy generovat peníze. V mnohých případech může být výsledné cash flow důležitějším ukazatelem „zdraví“ firmy než zisk. Především pro management firmy, ale také pro investory a věřitele je to velice důležitý údaj.

 • SWOT analýza

Prostřednictvím SWOT analýzy a především vhodnou reakcí na její výsledky se firma může rozvíjet, posilovat slabá místa, eliminovat případné hrozby a díky tomu dlouhodobě plánovat. Název analýzy je odvozen od začínajících písmen anglických slov strenghts (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a threats (hrozby). Díky této analytické technice může firma objektivně zhodnotit svoji aktuální situaci.

 • ISO 9001

Pojem ISO 9001 opět může souviset s určitou prestiží firmy. Jedná se o normu definující systém managementu jakosti, která se může stát nástrojem pro řízení firmy. Pomáhá vylepšovatoptimalizovat zefektivňovat procesy ve firmě, zjednodušuje a zpřehledňuje strukturu firemní dokumentace, pomáhá zlepšit rozdělení pravomocí a s tím související odpovědnost. Výsledkem zavedení normy ISO 9001 je mezinárodně uznávaný certifikát.

 • Public relations

Úspěšná firma musí být vidět. Musí komunikovat s vnějším světem, udržovat vztahy s veřejností a určitým způsobem tak prosazovat své zájmy. K tomu slouží oblast zvaná public relations (PR). Současný trend tohoto oboru se zaměřuje nejen na vnější PR, ale také na vnitřní PR, což zahrnuje vztahy se zaměstnanci.

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, ale udržování dobrých vztahů na pracovišti je stejně důležité jako například udržování dobrých vztahů s médii. Spokojený zaměstnanec je pro firmu obrovskou reklamou.

 • Projektové řízení

Principem projektového řízení je dosažení stanoveného výsledku co nejefektivněji a nejhospodárněji. Jedná se o činnosti a procesy, které mají za cíl zavedení, vytvoření nebo změnu něčeho konkrétního ve firmě. V ideálním případě by tyto činnosti měly proběhnout v předpokládaném čase, za předpokládané náklady a měly by vést k předpokládanému výsledku.

Efektivita je pro každého podnikatele rozhodně žádoucí. Proto se pro něj ovládání principů projektového řízení stává nezbytností. Znalosti projektového managementu může kromě profesního života využít i v osobní rovině.

 • Risk management

Oblast podnikání s sebou přináší mnohá rizika. Podnikatel by měl všechna tato rizika znát, analyzovat je a zaujmout k nim nějaký postoj. K řízení rizik slouží tzv. risk management. Sestává se z několika fází, které se prolínají, případně na sebe navazují. Mimo jiné se jedná o identifikaci rizik, analýza rizik, zhodnocení rizik a samozřejmě zvládnutí rizik.

 • Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob znázorňuje rychlost, jakou daná společnost prodává své zboží. Vysoké hodnoty mohou vypovídat o špatné efektivitě nějakého oddělení, změn v ekonomice nebo přílišného hromadění zásob na skladě. Nízké hodnoty naopak mohou být znakem zrychlení prodejů a možné hrozby nedostatku. Době obratu zásob se vyplatí dávat dostatečnou pozornost, pomůže totiž zjistit, jak si firma vede v porovnání s konkurencí.

 • Outsourcing

Outsourcing je v podstatě vyčlenění určité činnosti, která se běžně ve firmě provádí. Tyto úkony jsou pak zajišťovány externí firmou na základě podepsané smlouvy. Typickým příkladem, kde se outsourcing využívá, jsou například právní služby, účetní služby, úklidové služby nebo zajištění ostrahy. Platba za dodání služeb od externí firmy se hradí buď ad-hoc (za každý konkrétní úkon) nebo v rámci dojednaného měsíčního paušálu.

 • Livechat řešení

Livechat řešení provozuje celá řada společností. Díky umístění chatového okna na stránku lze výrazně zvýšit prodeje. Tím, že mají zákazníci možnost se na cokoliv zeptat, působí webová stránka mnohem důvěryhodněji a zákaznicky zaměřeněji. Live chat obzvláště pomůže získat prodeje u váhavých zákazníků. Cena se pohybuje ve stovkách korun za operátora, v našem článku lze získat zkušební verze zdarma.

Na závěr

Každou položku lze rozkliknout a přečíst si o ní více. Každý tak získává informace napříč činnostmi, povinnostmi a pojmy, které souvisejí s oblastí podnikání. Jelikož se nejedná o nic jednoduchého, měl by případný zájemce o podnikání důkladně zvážit své možnosti a schopnosti. Podstatné je mít dostatek informací a promyšlený podnikatelský záměr a nevrhat se do podnikání zcela bezhlavě. Připravenost se v tomto ohledu určitě vyplácí.

Poslední aktualizace: 22. 11. 2018

Našli jste chybu?

[recaptcha]