Menu
Podnikatelský plán – proč je důležitý a jak na něj?

Podnikatelský plán – proč je důležitý a jak na něj?

7 minut čtení

Pro mnoho lidí se stalo podnikání synonymem svobody. Pracovat tzv. na sebe je bezpochyby lákavé. Není to ovšem procházka růžovým sadem, obvykle je potřeba absolvovat dlouhou a trnitou cestu s nejistými výsledky. Rizika spojená s vlastním podnikáním lze ale minimalizovat. Pomůže s tím podnikatelský plán. O co se jedná, co by měl obsahovat a proč je tak důležitý?

Podnikatelský plán a podnikatelský záměr, někdy také anglicky business plan nebo počeštěně business plán či byznys plán. Všemi těmito souslovími lze označit jeden z nejdůležitějších dokumentů, který slouží ke specifikování celkové koncepce a představuje dlouhodobou strategii každého podnikání.

Podnikatelský plán seskupuje veškeré myšlenky týkající se podnikání a poskytuje tak ucelený pohled na to, zda má šanci na úspěch či nikoliv. Není neobvyklé, že poté, co je vytvořen podnikatelský záměr, vyvstane potřeba něco přehodnotit či změnit.

Čím podrobnější podnikatelský plán bude, tím lépe. Ovšem za předpokladu, že se bude pracovat s realistickými daty.

Tento zásadní dokument „roste“ spolu s podnikáním. Mění se v čase s ohledem na získávání zkušeností a také na základě mnoha vnějších i vnitřních vlivů. Podnikatelský záměr by měl být revidován minimálně jedenkrát ročně.

Jak sestavit podnikatelský plán

K sestavení podnikatelského plánu je zapotřebí přistupovat zodpovědně, vycházet z reálných dat. Rozhodně se nevyplácí si tzv. lhát do kapsy. Čím realističtější plán bude, tím lépe.

Není od věci zpracovat různé varianty vývoje podnikání, od té optimistické po pesimistickou. Je potřeba se zaměřit na případná rizika, slabé stránky, silné stránky, hrozby (SWOT analýza). Jednotlivé kroky v podnikání zvážit ze všech možných úhlů a modelovat situace, které by mohly nastat včetně případného řešení.

Struktura a vzor podnikatelského plánu

Pevná a definitivní podoba podnikatelského plánu v podstatě neexistuje. Obsah se víceméně uzpůsobuje účelu, pro který se podnikatelský plán tvoří. Ovlivňuje ho také samotný obor – zda se jedná o podnikání, jehož výsledkem je konkrétní produkt či služba, zda se jedná o složitý výrobní proces, zda je v oboru velká konkurence nebo se naopak jedná o zcela „novátorský“ projekt. ,

To vše má na strukturu plánu vliv a podle toho se také mohou jednotlivé podnikatelské plány lišit nejen obsahově, ale také svým rozsahem.

Sestavení podnikatelského plánu zabere při jisté míře preciznosti poměrně dost času. Rozhodně se vyplatí investovat úsilí a čas do kvalitního byznys plánu než začít podnikat víceméně nahodile a po nějakém čase zjistit, že něco nefunguje.

Jak bylo zmíněno, podnikatelský plán nemá pevnou strukturu. Obecně se ale dá charakterizovat, co by měl obsahovat. Pak už nezbývá nic jiného než tento obsah modifikovat a upravit „na míru“. Zde je obecný vzor podnikatelského záměru:

 • Titulní strana

Titulní strana obvykle obsahuje jméno společnosti, právní formu podnikání, sídlo, jméno podnikatele a případných společníků, kontakty a IČ.

 • Souhrn

V této části plánu se celkový podnikatelský projekt zjednodušeně shrnuje do pouhých několika odstavců, popř. stránek. Specifikuje se zde hlavní myšlenka a cíle podnikání, stručné popsání finální služby nebo produktu a faktory úspěchu.

Bez podnikatelského plánu se podnikatel při žádosti o úvěr v bance neobejde.

Souhrn je z celého podnikatelského plánu tou nejdůležitější částí. Právě souhrn čtou při posuzování případní investoři nebo banky a podle něj se rozhodují, zda číst dál nebo naopak raději nepokračovat. Souhrn se obvykle sepisuje až v závěru, aby vznikl již z uceleného souboru informací.

 • Popis projektu

Součástí této rozsáhlé části je velmi podrobný popis podnikatelského projektu. Uvádí se zde například o jaký konkrétní obor se jedná a umístění a velikost podniku.

Specifikují se zde vstupní předpoklady pro konkrétní podnikání, tj. například zkušenosti z oboru. Nesmí chybět popis fungování společnosti (např. provozní doba, systém vedení nutné administrativy související s běžným provozem). Dále se v popisu projektu nachází výčet hmotného majetku, kancelářského vybavení a veškerého technického vybavení (např. stroje v rámci výrobního procesu).

V rámci této části by měl podnikatel také detailně popsat celkovou charakteristiku trhu, ve kterém firma bude působit. Je nutná také analýza zákazníků na základě segmentace trhu. Pochopitelnou nezbytností je také velmi podrobná analýza konkurence a v návaznosti na ni popsání silných a slabých stránek projektu a možných příležitostí a hrozeb například ze strany konkurence.

Detailně představen by tady měl být i samotný cíl podnikatele, tj. finální produkt nebo služba. Míní se tím kompletní popis, použité technologie, odhad produkce, cenová politika atd.

 • Výrobní plán / Obchodní plán

Tato část byznys plánu se liší podle toho, zda se jedná o výrobní či obchodní společnost. U výrobní firmy nesmí chybět komplexní výrobní postup, vč. použitých strojů, technologií, materiálů. Popisuje se zde také to, kde se materiál získává (u kterého dodavatele), jaký je časový harmonogram výroby, kdo ji zajišťuje a jak probíhá logistika.

Pakliže se jedná o nevýrobní společnost, popisují se vztahy mezi dodavateli a veškeré informace o tom, jak probíhá nákup zboží a služeb.

 • Marketingový plán

Informace o prezentaci produktu či služby, zajištění PR, způsob distribuce, oslovování klientů, způsob a plán prodeje, strategie prodeje, očekávané prodejní výsledky, cenová politika – to vše by měl obsahovat marketingový plán. Naproti tomu by měly stát finanční výdaje poskytnuté za marketing a prodej a také cíle, které od toho podnikatel očekává – zvýšení tržního podílu, oslovení konkrétního počtu zákazníků, zvýšení zisku apod.

 • Finanční plán

Finanční analýza ukáže, zda je podnikatelský projekt „životaschopný“ a ekonomicky dává smysl. Finanční plán obvykle zahrnuje výdaje se samotným založení a spuštěním podniku, provozní náklady, předpoklady výnosů, předpokládaný tok hotovosti (cash flow), zisky a ztráty a různé účetní výkazy (bilance, výsledovka, rozvaha apod.)

Součástí finančního plánu je také popis toho, jak získat peníze na podnikání, z jakých zdrojů bude podnikání financováno. Zda se jedná o vlastní zdroje, nebo se počítá například s podnikatelským úvěrem, leasingem apod.

 • Organizační plán

Organizační struktura společnosti se uvádí do sekce s názvem organizační plán. Popisuje se zde kompletní personální zajištění chodu firmy, určení kompetencí, odpovědnosti, nadřazenost a podřízenost pracovníků a vedoucích. U klíčových pracovníků se hodí zmínit i vzdělání a praxi.

Nábor zaměstnanců především na klíčové pozice by se neměl podcenit. Požadavky na tyto osoby také patří do podnikatelského plánu.

V případě, že firma u některých pozic využívá outsourcing, měla by o tom být v organizačním plánu zmínka.

Kromě personálních záležitostí se do této části uvádí také forma vlastnictví podniku a informace o rozdělení případných obchodních podílů.

 • Časový harmonogram

Veškeré termíny související s přípravou na podnikání, založením podniku a také s případným výrobním procesem se specifikují do části nazvané časový harmonogram. Jedná se o souhrn činností, které jsou zapotřebí udělat, spolu s uvedením předpokládaného času, jak dlouho potrvají.

Patří sem například soupis činností k zajištění financí (zajištění podkladů pro úvěr, následný schvalovací proces atd.), zajištění personálního výběru (výběrová řízení, podpis pracovních smluv, možný nástup), předpokládaný termín oficiálního zahájení podnikatelské činnosti, apod.

 • Hodnocení rizik

Každý podnikatel si musí uvědomit, že i když se to na první pohled nezdá, každý projekt v sobě skrývá určitá rizika. Je velice důležité se zamyslet nad všemi potencionálními riziky a hrozbami, které mohou ovlivnit úspěch podnikání. Kromě samotného vymezení možných problémů se uvádí i to, jak problémům zamezit nebo jak je vyřešit.

Kdo potřebuje byznys plán?

Nejčastěji se o byznys plánu hovoří v souvislosti se začátky podnikání. Je zcela logické si vytvořit podnikatelský plán před samotným zahájením podnikání, protože se tím pádem mohou odhalit různé nedostatky. Jak již bylo zmíněno, plánované podnikání má podstatně větší šanci na úspěch než podnikání nahodilé, bez předem vymezené koncepce.

Kromě podnikatelů začátečníků byznys plán řeší i ti, kteří se chtějí v již zavedené činnosti posunout někam dál a řeší nový projekt. Podnikatelský plán vyžadují banky a investoři, aby mohli posoudit vhodnost vložení svých finančních prostředků do konkrétního podnikatelského projektu. Stejně tak se byznys plán předkládá v případě žádosti o dotace.

Podnikatelský záměr – je to povinnost?

Ani živnostenský zákon, ani občanský zákoník nenařizuje podnikateli sestavení podnikatelského plánu. Přesto lze bez nadsázky říct, že kdo to s podnikáním myslí vážně, měl by vytvoření byznys plánu zařadit na první místa důležitosti. Proč? Důvodů se nabízí hned několik.

Podnikatelský plán:

 • zvyšuje šanci na úspěch podnikání
 • díky němu je řízení podniku kvalitnější a méně rizikové
 • objektivně zhodnocuje celý podnikatelský projekt
 • jeho prostřednictvím lze požádat banku o úvěr, resp. investora o finanční prostředky
 • dává ucelený obrázek toho, co vše podnikatele čeká

Kdo si nebude vědět při sestavování podnikatelského plánu rady, anebo bude chtít raději mít odborný dozor, může využít služeb některé specializované firmy. Ta buď poskytne jednoduchý vzor podnikatelského plánu, nebo po dohodě se zájemcem předloží vypracovaný podnikatelský záměr na míru.

Poslední aktualizace: 23. 07. 2019