Menu
Povinné ručení: Jak postupovat při změně pojišťovny?

Povinné ručení: Jak postupovat při změně pojišťovny?

5 minut čtení

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dnes nabízí většina českých pojišťoven. Mezi dvěma naprosto totožnými variantami tohoto pojistného produktu však může být rozdíl v řádech stokorun ročně. Jak ukončit povinné ručení v případě, že se objeví výhodnější nabídka?

Řidiči, kteří nejsou spokojeni s podmínkami a postupy stávající pojišťovny, mohou pojistnou smlouvu za určitých okolností vypovědět. Vždy je však třeba si dát pozor na lhůtu pro doručení žádosti o ukončení povinného ručení na dresu pojišťovny. Kdy je možné pojistnou smlouvu bez problémů ukončit?

Na konci pojistného období

Výpověď smlouvy ke konci pojistného období je asi nejčastější způsob ukončení smlouvy. V tomto případě je třeba pamatovat na to, že žádost o výpověď musí být sepsána a doručena pojišťovně minimálně šest týdnů před koncem pojistného období.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2807

Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Pojistné období obvykle trvá rok a údaj o jeho konci je k nalezení v zelené kartě. Smlouva bude ukončena k tomuto datu bez ohledu na to, kdy bude výpověď pojišťovně doručena.

Do tří měsíců ode dne oznámení pojistné události

Smlouvu lze ukončit také v případě, že nastane pojistná událost, a to do tří měsíců ode dne oznámení události pojišťovně. Pojišťovna „nespotřebované pojistné“ neboli přeplatek za povinné ručení vrátí na bankovní účet nebo prostřednictvím složenky na adresu zákazníka.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; vypoví-li však pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k tomu.

Smlouva bude ukončena za měsíc ode dne doručení žádosti pojišťovně.

Zdražení pojistného

Změna výše pojistného bývá častým důvodem ke změně pojišťovny. I v případě zdražení povinného ručení je nutné pamatovat na lhůtu pro doručení výpovědi. Ta činí jeden měsíc od oznámení změny výše pojistného.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2791

Prokáže-li pojistitel, že by uzavřel smlouvu za jiných podmínek, pokud by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu existovalo již při uzavírání smlouvy, má právo navrhnout novou výši pojistného. Neučiní-li tak do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, jeho právo zaniká.

Smlouva bude ukončena na konci pojistného období.

Do dvou měsíců od uzavření smlouvy

Tato možnost ukončení povinného ručení je tu pro ty, kteří smlouvu uzavřeli maximálně před dvěma měsíci. Pojišťovna v takovém případě vrátí přeplatek za pojištění na běžný účet nebo na adresu zákazníka prostřednictvím poštovní poukázky.

Občanský zákoník 89/2012 Sb., § 2805

Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy …

Pojistka zanikne v osmidenní lhůtě, která běží ode dne doručení výpovědi pojišťovně.

Výpověď dohodou?

Výpověď dohodou s pojišťovnou není úplně snadná. Pojišťovny totiž neakceptují výhodnější nabídku pojištění jako důvod pro ukončení povinného ručení.

Ukončit pojištění auta dohodou lze v případech, kdy je důvodem uvedení v omyl při sjednávání smlouvy apod.

Pokud přece jen dojde k ukončení smlouvy dohodou, pojišťovna přeplatek za pojistné vrátí na účet či adresu zákazníka. Smlouva bude ukončena ke dni dle oboustranné dohody.

Další důvody pro ukončení povinného ručení

Pojistná smlouva nemusí být ukončována jen z důvodu výhodnější nabídky povinného ručení. Jaký je postup v případě, když je třeba smlouvu vypovědět kvůli prodeji auta nebo jeho vyřazení z evidence vozidel?

Změna vlastníka vozidla

V případě prodeje vozidla je lepší tuto skutečnost pojišťovně nahlásit co nejdříve. Proč? Protože pojišťovna pojistné předepisuje dle zákona k datu nahlášení změny vlastníka vozidla, nikoliv k datu jeho prodeje.

Jinými slovy – bude-li změna vlastníka vozidla nahlášena například měsíc po jeho prodeji, naúčtuje pojišťovna za tento měsíc pojistné.

Většina pojišťoven vyžaduje doklad o změně vlastníka vozidla – buď kopii kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu. Dle zákona ale stačí tuto skutečnost oznámit v žádosti o výpověď smlouvy a pojišťovny tedy nemají právo ukončení povinného ručení podmiňovat dodáním zmíněných dokladů.

Smlouva je ukončena v den oznámení změny vlastníka vozidla.

Vyřazení z evidence vozidel

Vypovědět pojistnou smlouvu z důvodu vyřazení vozidla z evidence je možné kdykoliv. Po odhlášení vozidla na dopravním inspektorátu je potřeba zaslat pojišťovně pouze kopii velkého technického průkazu s údajem o odhlášení.

Přeplatek za pojištění bude poté klientovi vrácen na bankovní účet nebo adresu prostřednictvím poštovní poukázky.

Ukončení pojistné smlouvy – přehled

Jednotlivé způsoby ukončení smlouvy k povinnému ručení se tedy pojí s určitými pravidly. Tabulka uvádí výše zmíněné důvody pro výpověď pojistné smlouvy a důležité aspekty, které se k nim vztahují.

 Do kdy musí být žádost doručena pojišťovně?Další dokumenty Kdy pojištění zaniká? 
Konec pojistného obdobímin. 6 týdnů před koncem pojistného období na konci pojistného období
Pojistná událostdo 3 měsíců ode dne oznámení události měsíc po oznámení
Zdražení pojistnéhodo 1 měsíce od oznámení změny výše pojistného na konci pojistného období
Nově uzavřená smlouvado 2 měsíců od sjednání pojištění do 8 dní
Výpověď dohodou  v den určený dohodou
Prodej vozidla kopie kupní smlouvy / velkého technického průkazu (není zákonná povinnost)v den oznámení
Vyřazení vozidla z evidence kopie velkého technického průkazuv den oznámení

Nezaplacení pojistného jako způsob ukončení smlouvy?

Přestat platit pojistné a spoléhat na ukončení smlouvy rozhodně není doporučováno. Při nezaplacení totiž pojištění automaticky nezaniká a pojišťovna se může uchýlit i k vymáhání dlužného pojistného, případně i úroků z prodlení za dlužné období.

Pojistnou smlouvu je vždy lepší ukončit jedním z výše uvedených způsobů a vyhnout se tak zbytečným poplatkům a dalším případným problémům.

Poslední aktualizace: 19. 02. 2019