Menu
Pracovní smlouva

Pracovní smlouva

7 minut čtení

Pracovní smlouva je jednou z nejvíce uzavíraných smluv. Zakládá pracovní poměr mezi zaměstnavatel a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí mít vždy písemnou podobu a zaslouží si dostatek pozornosti před samotným podpisem. Jak správně smlouvu sestavit, čemu se vyhnout a na co si dát pozor? To vše plus vzor pracovní smlouvy ke stažení v tomto článku.

Pracovní smlouva

Před samotným sestavením smlouvy není na škodu zmínit, k čemu pracovní smlouva slouží, proč je vlastně důležitá a co se v ní skrývá.

Slouží k tomu, aby uzavřela pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, má chránit jejich práva. Vždy se musí uzavírat písemně a ve dvou vyhotoveních – jedno pro zaměstnance, druhé pro zaměstnavatele. Právně ji upravuje zákoník práce.

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

Proč je smlouva ze strany zaměstnance i zaměstnavatele tak důležitá? Jednoduše řečeno, uvádějí se v ní ty nejdůležitější informace.

Ve smlouvě je určena délka dovolené, výpovědní lhůta, týdenní pracovní doba, mzda s termínem a způsobem vyplacení a informace o kolektivních smlouvách.

Dále může obsahovat informaci, zda je na dobu určitou či neurčitou. Není-li to uvedeno, jedná se vždy o pracovní dobu neurčitou.

Pracovní smlouva je součástí tzv. spisu každého zaměstnance. Vedení tohoto spisu je jedna z činností z oblasti personalistiky.

Pracovní smlouva na dobu určitou vs. na dobu neurčitou

Zásadní rozdíl je v tom, že u smlouvy na dobu určitou může být pracovní poměr sjednán maximálně na dobu tří let. Po skončení této doby je zaměstnavatel oprávněn pracovní smlouvu prodloužit.

Důležité je rovněž pravidlo 3×3. Smlouvu na dobu určitou může zaměstnavatel nabídnout jednomu zaměstnanci maximálně třikrát.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnanec může pracovat na dobu určitou maximálně 9 let. Poté musí se zaměstnavatelem uzavřít smlouvu na dobu neurčitou.

Pro sjednání krátkodobého úvazku se místo klasické pracovní smlouvy na dobu určitou obvykle používá dohoda o provedení práce nebo dohoda o provedení činnosti.

Smlouva na dobu neurčitou je v tomto ohledu lepší a má jednu hlavní výhodu. Odpadá povinnost prodlužování. Zaměstnanec se nemusí obávat, jako u pracovní smlouvy na dobu určitou, že ho zaměstnavatel propustí a smlouvu mu neprodlouží. Pro zaměstnavatele to znamená méně administrativy.

Náležitosti pracovní smlouvy

V každé pracovní smlouvě musí být uvedeny 3 základní náležitosti:

 • Druh práce
 • Místo nebo místa výkonu práce
 • Den nástupu do zaměstnání

V případě absence některé ze základních náležitostí je smlouva neplatná.

Většina smluv obsahuje i další obvyklá ujednání: stanovení týdenní pracovní doby a její rozvržení, údaje o mzdě, délku dovolené, délku zkušební doby a výpovědní lhůty, podmínky pracovních cest nebo druh pracovní smlouvy (na dobu určitou a neurčitou).

Osnova

 • Název zaměstnavatele, sídlo, IČ (dále jen „zaměstnavatel“).
 • Jméno, datum narození, adresa apod. (dále jen „zaměstnanec“)
 • Předmět – uzavírají tuto pracovní smlouvu (dále jen smlouva)
 • I. – název práce, pozice, funkce
 • II. – den nástupu do práce
 • III. – místo výkonu práce (adresa)
 • IV. – pracovní poměr se sjednává: na dobu určitou/na dobu neurčitou a zkušební doba
 • V. – mzda
 • VI. – práva a povinnosti zaměstnance
 • VII. – práva a povinnosti zaměstnavatele
 • VIII. – pracovní doba
 • IX. – ostatní práva a povinnosti
 • X. – obě strany přečetly smlouvu a s obsahem souhlasí
 • Počet stejnopisů v kolika byla smlouva vyhotovena
 • Místo a den podpisu smlouvy
 • Podpis a razítko zaměstnavatele, podpis a razítko zaměstnance.

Pracovní smlouva vzor

Úřad městské části pro Prahu 5

personální oddělení

Náměstí 14. října 1384/4, 150 00 Praha 5

IČ: 27849873

zastoupena: Ester Poláková

(dále jen „zaměstnavatel“)

 

a

 

Alice Jeníčková

nar.: 13. 8. 1969

Drtinova 3, 150 00 Praha 5

(dále jen „zaměstnanec“)

 

uzavírají tuto pracovní smlouvu (dále jen „smlouva“)

I.

Druh práce

Zaměstnanec se zavazuje, že bude u zaměstnavatele vykonávat práci ………………………. (název pracovní pozice – funkce).

II.

Den nástupu

Den nástupu do práce je stanoven ……………………… (datum).

III.

Místo výkonu práce

Místem výkonu práce se rozumí …………………………………………………………………….. (adresa – místo, kde bude zaměstnanec pracovat).

IV. 

Pracovní poměr a zkušební lhůta

Pracovní poměr se sjednává …………………………………………. (na dobu určitou/neurčitou) se zkušební lhůtou ………………………. měsíců.

V.

Mzda

Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci poskytovat měsíční mzdu ve výši ………………………. Kč, splatnou vždy do …………… dne následujícího měsíce.

VI. 

Práva a povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec byl seznámen s právy a povinnostmi podle zákoníku práce a dále s pracovními a mzdovými podmínkami a podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

VII. 

Práva a povinnosti zaměstnavatele 

Zaměstnavatel je povinen ode dne vzniku pracovního poměru přidělovat práci zaměstnanci podle této smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet mu podmínky pro řádné plnění úkolů a dodržovat další podmínky stavené právními předpisy a touto smlouvou.

VIII. 

Pracovní doba

Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele osobně konat práci podle této smlouvy, a to ve stanovené pracovní doby od ……………..  hod. – do ……………..  hod. s půlhodinovou polední pauzou od …………….. hod. do …………….. hod., a to ve dnech …………….. – ……………..  kařdý týden, a dále je povinen dodržovat pracovní kázeň.

IX. 

Ostatní práva a povinnosti 

Ostatní práva a povinnosti účastníků této smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími pracovněprávními předpisy.

X. 

Závěrečná ustanovení 

Obě strany prohlašují, že si smlouvu na základě své svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden převzal zaměstnanec, druhá převzal zaměstnavatel a třetí převzala správa sociálního zabezpečení.

 

 

V ……………………………. (místo) ………………………. (den, měsíc, rok).

 

………………………………………….                                  ………………………………………….

podpis a razítko zaměstnavatele                                      podpis zaměstnance

 

Pracovní smlouva ke stažení

Pro co nejjednodušší sestavení smlouvy je zde vzor pracovní smlouvy ke stažení. Náhodné a smyšlené osobní údaje stačí zaměnit za ty své, správné.

Pracovní smlouva ke stažení.  

Dodatek k pracovní smlouvě

K čemu dodatky vlastně slouží a kdy je nutné je do pracovní smlouvy zahrnout? Na tuto otázku odpovídá JUDr. Nataša Randlová, Ph.D a partnerka AK Randl Partners.

Pokud zaměstnanec nebo zaměstnavatel potřebují změnit, doplnit či zrušit jakékoliv ustanovení (text) v pracovní smlouvě – nemohou to udělat jednostranně. Vždy potřebují souhlas toho druhého. Proto se podepisuje dodatek k pracovní smlouvě, ve kterém se obě strany dohodnou na patřičné změně,“

Vzorový příklad, sestaven JUDr. Natašou Randlovou, kdy je vhodné dodatek použít:

Zaměstnanec má v pracovní smlouvě sjednán druh práce – kuchař. Nyní po něm zaměstnavatel chce, aby ještě zastoupil kolegu na tři měsíce a dělal také číšníka.

V tom případě se dodatkem k pracovní smlouvě obě strany domluví na dočasné změně druhu práce – na kuchař/číšník po dobu nepřítomnosti kolegy, maximálně však (např.) na tři měsíce.

Obě strany si text odsouhlasí a na důkaz souhlasu, si dodatek dvakrát podepíší. Jednu verzi dostane zaměstnavatel, druhou verzi dostane zaměstnanec. Uschová si ji doma společně s pracovní smlouvou, ke které dodatek podepisoval.

 

Rozvázání pracovního poměru

Většina zaměstnanců za svůj život změní práci. Rozvázání pracovního poměru více forem. Kdy může pracovní poměr ukončit zaměstnanec a kdy zaměstnavatel? Jaké jsou podmínky? Ukončení pracovního poměru musí být vždy v souladu se zákoníkem práce.

1. Dohodou. Nejjednodušší způsob ukončení pracovního poměru. S dohodou musí souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel, souhlas musí být v písemné podobě. Pracovní poměr skončí dohodnutým dnem. Velkou výhodou je, že zde není výpovědní lhůta a zaměstnání lze opustit takřka hned. Udání důvodu není požadováno.

2. Výpovědí. Pokud podává výpověď zaměstnanec, také nemusí uvádět důvod. Pouze musí tuto formalitu sepsat písemně a dodržet výpovědní lhůtu uplynutím dvou měsíců. Výpovědní lhůta začíná 1. dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli.

V případě, že výpověď dává zaměstnavatel, musí to být jen z důvodů, které uvádí zákoník práce (např. porušování pracovní kázně zaměstnancem, z organizačních důvodů atd.). Dále zaměstnavatel nesmí propustit zaměstnance v tzv. ochranné lhůtě – těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená.

3. Okamžitým zrušením. Zákoník práce stanovuje podmínky, za kterých může zaměstnanec nebo zaměstnavatel okamžitě ukončit pracovní poměr. Nutná je písemná forma, pracovní poměr končí ihned po doručení okamžitého zrušení.

4. Zrušením ve zkušební době. Z jakéhokoliv důvodu, který nemusí být uveden. Pracovní poměr může zrušit zaměstnanec i zaměstnavatel, a to kdykoliv během zkušební doby. Zásadně písemně.

5. Uplynutím sjednané doby. V tomto případě pracovní poměr končí tím nejjednodušším způsobem, kdy vyprší pracovní smlouva na dobu určitou. Tato možnost není přípustná u smlouvy na dobu neurčitou.

6. Vyhoštěním. Tento bod platí pouze pro cizince. Pracovní poměr zaniká, když je cizinec vyhoštěn, dále v případě zrušení povolení k pobytu či zaměstnání.

7. Úmrtí. Ke skončení pracovního poměru dochází i v případě úmrtí zaměstnance nebo zaměstnavatele-živnostníka.

Tip na závěr

Zaměstnavatel nemá žádné právo na to, aby o zaměstnanci věděl úplně vše. Před podpisem smlouvy od něj nesmí požadovat informace o národnosti, rodinném a majetkovém stavu.

Nebylo by vůbec na místě, kdyby chtěl znát sexuální orientaci, politické názory či náboženské vyznání. Pokud by taková situace nastala a zaměstnavatel by se na zodpovězení některé ze zmíněných otázek trval, zaměstnanec rozhodně nemusí odpovědět. Je to jeho právo.

Poslední aktualizace: 13. 07. 2018