Menu
Risk management – jak si poradit s případnými riziky?

Risk management – jak si poradit s případnými riziky?

3 minuty čtení

Risk management (česky řízení rizik) je oblast řízení, která má za cíl identifikaci a kvantifikaci rizik, které mohou společnost ohrozit. A nemyslí se jen rizika, která již existují, ale také ta, která teprve mohou vzniknout v budoucnosti. Risk management se dále snaží nalézt vhodný způsob zvládnutí těchto rizik. Jaké metody využívá? Co s řízením rizik ještě souvisí?

Řízení rizik je oblast, která by měla být vlastní všem podnikatelům. Obecně totiž platí, že neexistuje činnost, která by nepřinášela nějaká rizika. Podnikatel by měl veškerá tato potencionální rizika zvážit a pokusit se s nimi vypořádat. Rizika mohou být různého charakteru, například:

 • ekonomická a finanční rizika
 • projektová rizika
 • tržní rizika
 • technická rizika
 • sociální rizika,
 • provozní rizika,
 • bezpečností rizika, aj.

S ohledem na tento výčet, který navíc není definitivní, se nedoporučuje oblast řízení rizik podcenit.

Kdo má risk management ve firmě na starosti?

Obecná odpověď na tuto otázku je, že za risk management ve firmách zodpovídá celý management – především tedy majitel firmy, statutární orgán a TOP management. V menších firmách se řízením rizik zabývá především statutární orgán.

U větších společností a v první řadě u firem s vysokou mírou rizik (banky, pojišťovny, firmy z oblasti dopravy, energetiky apod.) zaměstnávají obvykle profesionála, tzv. manažera rizik. Běžně také bývá risk management svázán s osobou finančního ředitele.

Analýza rizik

Řízení rizik se sestává z několika fází, které se mohou prolínat nebo na sebe navazovat. Jedná se o:

 1. identifikace rizik,
 2. analýza rizik,
 3. zhodnocení rizik,
 4. ošetření rizik,
 5. zvládnutí rizik,
 6. monitoring rizik.

Zásadní fází je analýza rizik. Prostřednictvím analýzy rizik lze získat odpověď na 3 důležité otázky:

 1. Jaké hrozby společnosti hrozí, jak moc je zranitelná vůči rizikům?
 2. Jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba této zranitelnosti využije?
 3. Jaký dopad by tato situace měla na společnost?

Pravděpodobnost, že se naplní určité riziko lze odstupňovat do pětibodové stupnice, například s využitím přívlastků: vyloučené, nepravděpodobné, možné, pravděpodobné, jisté.

Stejně tak lze pojmenovat i případné dopady na firmu, a to například: zanedbatelné, nevýznamné, střední, významné, krizové.

Analýzu rizik je potřeba neustále aktualizovat a doplňovat o případná další, nově vzniklá rizika. Mezi analytické metody pro identifikaci potencionálních rizik patří mimo jiné brainstorming, prognózování, SWOT analýza, analýza pěti sil 5F, aj. Pomoci zaměřit se na to nejdůležitější může také Paretova analýza.

Hodnocení rizik

Ve chvíli, kdy je provedena analýza rizik, je na čase také věnovat se jejich hodnocení. To by se mělo konat minimálně 2x ročně. Hodnocení rizik by mělo být dobře naplánované. Je také třeba o hodnocení vést záznamy, dokumentovat je a především hodnotit v pravidelných intervalech.

U každého jednotlivého rizika se zvažuje, zda je přijatelné nebo nikoliv. Hodnocení by mělo brát v úvahu tyto faktory:

 • význam činnosti ovlivněné konkrétním rizikem,
 • potencionální a skutečné ztráty,
 • hrozby a příležitosti, které riziko přináší.

V procesu hodnocení rizik dochází k odhadům pravděpodobnosti výskytu rizik a velikosti vlivu rizikových faktorů. Tyto dvě hodnocené charakteristiky se následně převádějí do tzv. mapy rizik, která je dvourozměrnou maticí znázorňující význam rizik pro společnost nebo případně pro konkrétní projektMapa rizik je jedním z výstupů procesu posuzování rizik. Je rozdělena na tři oblasti – označuje rizika s nízkým, středním a vysokým významem.

Zvládání rizik

Tato fáze řízení rizik spočívá ve výběru vhodné metody ke zvládnutí konkrétního rizika. Možnosti jsou poměrně široké – ignorování rizika, akceptace rizika, redukce rizika, vyhnutí se riziku nebo transfer rizika. Mezi nejběžnější metody zvládání rizik patří akceptace a redukce rizika.

Poslední aktualizace: 25. 11. 2018