Menu
Segmentace trhu a její přínos pro firmy

Segmentace trhu a její přínos pro firmy

2 minuty čtení

Na současném trhu se nachází nespočet malých i velkých firem a obstát v hospodářské soutěži je čím dál těžší. Úspěch společnosti do značné míry závisí na tom, zda před vytvořením své podnikatelské strategie provedla takzvanou segmentaci trhu. Jejím účelem je objasnit firmě podobu trhu, na kterém se chystá své produkty nebo služby nabízet.

Segmentace trhu je jednou z metod marketingového řízení, zabývající se analýzou trhu prostřednictvím rozčlenění neboli segmentace zákazníků, na něž se bude daná firma orientovat. Měla by se zaměřit pouze na určité segmenty trhu (tj. konkrétní skupiny zákazníků, kteří sdílejí podobné potřeby a přání) a následně použít správné nástroje k jejich oslovování.

Prvním krokem k výběru nejvhodnějšího okruhu zákazníků je průzkum trhu. Na jeho základě si společnost vytvoří takzvaná segmentační kritéria potenciálních klientů a rozdělí je do různých skupin.

Následuje profilování segmentů, kdy se určuje jejich velikost a profil. Posledním krokem v tomto procesu je takzvaný targeting (z anglického target = cíl), kdy si společnost vybere jeden nebo více tržních segmentů, na které se bude orientovat.

Jak dosáhnout co nejlepších výsledků?

Jak členění trhu provést, aby společnost vybrala vhodnou skupinu či skupiny zákazníků, na něž poté zacílí své produkty? Segmentace se provádí na základě kritérií, která se vztahují k jednotlivým charakteristikám potenciálních zákazníků. Existuje jich mnoho a běžně se kombinují, aby daná firma nalezla co možná nejširší, přesto však vymezenou skupinu klientů.

Nejčastěji využívanými kritérii pro segmentaci zákazníků jsou:

  • Geografická kritéria – členění dle geografické polohy zákazníků, rázu krajiny, podnebí apod. Slouží k odhalení potřeb a preferencí obyvatel konkrétních lokalit nebo kulturních zvyklostí.
  • Demografická kritéria – členění na základě věku, pohlaví, rodinného stavu, počtu rodinných příslušníků apod.
  • Socioekonomická kritéria – segmentace zákazníků podle příjmu, povolání, vzdělání apod. Objasňuje například uživatelské chování zástupců jednotlivých profesí nebo sociálních tříd.
  • Etnografická kritéria – rozdělení zákazníků dle rasy, národnosti nebo náboženské příslušnosti.
  • Fyziografická kritéria – segmentace podle fyzických vlastností zákazníků, jako jsou váha, výška či zdravotní stav.
  • Behaviorální kritéria – segmentují zákazníky na základě jejich chováni a postojů, například dle reakcí na reklamy, frekvence nákupů atd.

Segmentace trhu firmám pomáhá nalézt skupiny zákazníků, na něž by své produkty nebo služby měla orientovat. To pak vede například k větší efektivitě komunikace prostřednictvím reklamy, následnému zvýšení prodeje, a tím i zisku z podnikání. Zejména z tohoto důvodu se vyplatí segmentaci trhu zařadit do marketingového plánu.

Poslední aktualizace: 26. 10. 2018