Menu
Smlouva o dílo – vzor ke stažení

Smlouva o dílo – vzor ke stažení

6 minut čtení

Sháníte smlouvu o dílo pro rok 2018? Co musí splňovat a obsahovat a jak jí napsat? Smlouva o dílo vzor – je k nalezení a ke stažení níže v článku. 

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník – Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Co musí smlouva o dílo obsahovat?

Údaje, které je nutné ve smlouvě uvést:

  • objednatel – jméno a příjmení/název subjektu, datum narození/IČ, bydliště/sídlo
  • zhotovitel – jméno a příjmení/název subjektu, datum narození/IČ, bydliště/sídlo
  • popis díla – popis díla nebo odkaz na přílohu, ve které bude dílo definováno
  • cena
  • číslo účtu zhotovitele a v jaké je účet bance
  • termín zhotovení díla

Smlouva o dílo vzor

Na začátku je důležité si ujasnit, o jakém díle je smlouva napsána. Většinou se jedná o nějakou věc nebo činnost (oprava, úprava, údržba). Někdy bývá náročné odlišit kupní smlouvu od smlouvy o dílo. Kupní smlouvou je možné také objednat, co ještě předtím nebylo vytvořeno.

Důležitá kritéria, které odlišují smlouvu o dílo od kupní smlouvy.

  • Typický znak smlouvy o dílo – objednatel dodá zhotoviteli materiál, z kterého zhotovitel vyrábí
  • V případě kupní smlouvy o dílo – zhotovitel vyrábí ze svých vlastních materiálů a zdrojů

SMLOUVA O DÍLO 

jméno, příjmení/název: …………………………….

datum narození/IČ: …………………………………..

bydliště/sídlo: ………………………………………….

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: ………………………………

datum narození/IČ: ……………………………………

bydliště/sídlo: …………………………………………..

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva„)

I. 

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo: ……………………….. (popis díla, případně odkaz na přílohu, ve které bude dílo definováno; dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši …………………. Kč (slovy …………………….) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. ………………… vedený u ……………… při předání a převzetí Díla.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do …………………….. . Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla: ………………………………….. .

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci) …………………………………… .

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předání v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výší ……………………. za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele m objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši ……………% za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady 

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu ……………………. od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. 

Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V …………………… dne …………………                  V …………………… dne ………………..

……………………………………………..                       ……………………………………………..

Objednatel                                                            Zhotovitel

Odstoupení od smlouvy

Základ je dobře definovat podmínky na začátku, aby k odstoupení od smlouvy nemuselo dojít. Dobrým pomocníkem je nastavit si jasně termíny a smluvní pokuty. V tom vám pomůže naše smlouva o dílo – vzor. Vzory ke stažení od nás máte k dispozici zdarma.

Nejprve je potřeba zhotovitele upozornit, že jste s něčím nespokojeni a vyskytl se problém. Odstoupit od smlouvy lze v případě, že si takovou možnost obě strany dohodly nebo v případě, že jedna ze stran smlouvu poruší.

Odstoupit od smlouvy je také možné ve chvíli, kdy vzniklé dílo nemůže sloužit k účelu, ke kterému je vytvořeno. Například si necháte ušít šaty na ples a dodají vám je až po plese, protože nebyl dodržen termín. Než vám začali šaty šít, bylo jasně definované k jakému účelu budou sloužit a byl jasně nastavený termín. V tomto případě můžete odstoupit od smlouvy.

Když dílo přebíráte je potřeba dílo náležitě zkontrolovat, protože okamžik převzetí je důležitý. Jedná se o okamžik, kdy obě strany vědí, v jakém stavu je dílo předáno.

Odstoupení není jediná možnost. Objednatel má možnost požadovat nové dílo bez vad, jeho opravu nebo slevu z ceny.

Smlouva o dílo stavba

Nový občanský zákoník upravuje specifická díla jako například stavební práce. Díky tomu jsou prováděny kontroly stavebních prací. Skryté vady je možné namítat po převzetí stavby a dále do uplynutí doby pěti let.

Předmětem této smlouvy je stavba (provést pro objednatele stavební realizaci objektu). Pokud se jedná o smlouvu o dílo pro stavbu, nedoporučuje se smlouvu stahovat z internetu. Nemusí být kompletní a může v ní něco pro stavbu konkrétního chybět. Nejedná se zde o nějakou drobnost, stavba je obvykle významná rodinná hodnota.

Přesná specifikace díla (stavby) je základ. Nepřesnosti mohou způsobit problémy. Pokud není přesně definováno ve smlouvě, pozdější domluva je komplikovaná. Poradit se s odborníky je v případě stavby téměř nutnost.

Smlouva o dílo 2018 ke stažení

Smlouva o dílo patří mezi nejčastější smluvní ujednání mezi dvěma stranami. Statistiky uvádí, že se jedná o druhé nejčastější ujednání mezi dvěma stranami.

Přímé stažení vzorového dokumentu smlouva o dílo 2018 můžete provést zde:

V případě nákladnějších věcí nebo činností je bezpečnější poradit se s odborníkem. Získáte právní jistotu v případě sporu. Příprava běžné smlouva o dílo v roce 2018 se pohybuje kolem 3.000 korun jako náklad na konzultaci s právníkem.

Poslední aktualizace: 11. 12. 2017