Menu
Srovnání cen plynu – jak na to?

Srovnání cen plynu – jak na to?

7 minut čtení

V mnoha domácnostech patří platby za zemní plyn k nemalým položkám rodinného rozpočtu. Změnou dodavatele plynu lze ušetřit v řádech tisíců korun. Je však potřeba znát veškeré souvislosti – komu se platí a za co, jakou složku ceny lze ovlivnit a která je naopak fixně daná. Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem plynu? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informací nabízí tento článek.

Dodávka plynu je pro řadu domácností absolutně nezbytná. Vedle elektrické energie může zajišťovat tak základní činnosti jako je ohřev vody (karma), vaření (plynový sporák) nebo plynové topení (kotel). To, že se zemní plyn do domácností vůbec dostane a domácnost ho může využívat, zajišťují dva subjekty: distributor plynu a dodavatel plynu.

Distributor je společnost, která zajišťuje transport plynu v rámci distribuční soustavy v daném území České republiky. Vzhledem k tomu, že pro konkrétní místo je vždy jen jeden distributor plynu (jedna soustava plynovodů), není možné ho změnit. V ČR působí aktuálně 3 distributoři plynu:

 • GasNet (člen Innogy) – pokrývá území západních, východních, středních a severních Čech a severní a jižní Moravu
 • E.ON Distribuce – pokrývá území jižních Čech
 • Pražská plynárenská – pokrývá území Prahu

Dodavatel je zjednodušeně řečeno obchodník s plynem. S ním se uzavírá smlouva, od něj se kupuje zemní plyn coby komodita. Dodavatele si může každý zvolit podle svého uvážení.

Složení ceny plynu

Cenu zemního plynu tvoří několik částí. Jedná se o regulovanou a neregulovanou složku. Zatímco regulovaná složka se váže k distributorovi, neregulovaná složka je spojena s dodavatelem. K oběma složkám se připočítává DPH ve výši 21 %.

 • Regulovaná složka plynu

Cenu u regulované složky plynu stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Ceny jsou vyhlašovány vždy v listopadu na kalendářní rok dopředu. V průběhu tohoto období jsou ceny neměnné. Tato složka činí zhruba čtvrtinu celkové ceny plynu a dále ji lze rozložit na cenu za:

 • přepravu plynu (dovoz plynu do České republiky a jeho uskladnění – dováží se veškerý plyn spotřebovaný na našem území)
 • distribuci plynu (dopravení plynu distribuční soustavou do domácností)
 • činnost operátora trhu

Cena za distribuci se nadále dělí na fixní měsíční sazbu a složku podle skutečné spotřeby. Pod pojmem operátor trhu se ukrývá společnost (v současnosti OTE, a.s.), která organizuje trh s plynem a je většinově vlastněna státem. Mezi její činnosti patří například schvalování přechodu zákazníků od jednoho dodavatele plynu k jinému. Cena za činnost operátora trhu je pevná, spotřeba plynu na konkrétním odběrném místě na ni nemá vliv.

Proč se tyto cenové složky regulují? V tomto odvětví totiž neexistuje konkurence. Nemohou se zde uplatnit principy tržního hospodářství. Proto jsou ceny stanovovány prostřednictvím ERÚ.

 • Neregulovaná složka plynu

Neregulovaná složka plynu činí většinu z celkových nákladů na plyn. Udává se obvykle 70 – 75 %. Ceny si stanovují samotní dodavatelé podle vlastní obchodní strategie. Díky široké konkurenci není neobvyklé nabízení různých slev. I tuto neregulovanou složku ceny plynu je možné dále dělit na:

 • fixní měsíční sazbu
 • cenu za plyn

Fixní měsíční sazba obvykle pokrývá náklady dodavatele, cena za plyn naopak už odpovídá konkrétní spotřebě. Ta se obvykle udává v jednotkách MWh (megawatthodina). Obecně platí, že čím vyšší spotřeba, tím nižší jednotková cena zemního plynu.

Dodavatele je možné si vybírat

Jak již bylo zmíněno, dodavatele plynu je možné si vybírat. A právě výběrem vhodného dodavatele dochází k úsporám. Někdo vybírá na základě nejnižší deklarované ceny, pro jiného je důležitá jistota energie čerpané od zavedených gigantů.

Ať už odběratel vybere MND plyn, který si společnost sama těží, nebo třeba Bohemia Energy, může měnit dodavatele v podstatě neomezeně. Musí ale myslet na výpovědní lhůty u stávající smlouvy. Ta se stanovuje obvykle od 30 dnů do tří měsíců. Začíná vždy 1. den následujícího měsíce po vypovězení smlouvy. Při změně dodavatele se předkládá:

 • doklad totožnosti
 • aktuálně platná smlouva na odběr plynu
 • označení (kód) plynoměru – nachází se na štítku každého plynoměru a také na fakturách

V průběhu výpovědní lhůty stávajícího dodavatele dochází k podpisu smlouvy s novým dodavatelem. Ten začíná dodávat plyn prvním dnem po ukončení výpovědní lhůty – nedochází k žádným prodlevám! Prakticky jedinou změnou pro odběratele je číslo bankovního účtu, na který převádí peníze. Na konci výpovědní lhůty také dochází k odečtu stavu plynoměru, aby mohlo dojít s původním dodavatelem ke konečnému vyúčtování.

Při změně dodavatele plynu nedochází k výměně samotného plynoměru. Standardně se plynoměr mění až po jeho opotřebení. Změna dodavatele je zcela zdarma.

Výměna subjektu dodavatele není totéž, co přepis. Ten se provádí pouze při změně majitele odběrného místa (například při prodeji nemovitosti, úmrtí stávajícího odběratele apod.). Lhůta pro vyřízení v případě přepisu je maximálně 30 dnů.

Jak vybrat nejvhodnějšího dodavatele?

Jelikož změnu dodavatele energie každý řeší především kvůli možné úspoře, je pro mnohé nejdůležitějším ukazatelem cena. Na internetu existuje velké množství on-line kalkulátorů, v rámci kterých dochází k porovnávání cen plynu od mnoha desítek dodavatelů. Do jaké míry ale těmto kalkulačkám věřit je otázkou. Jsou určitě vhodným pomocníkem, nicméně získávání informací a srovnávání cen plynu i po vlastní ose se rozhodně doporučuje.

V praxi není špatné si vyzkoušet více on-line kalkulaček a jejich výsledky porovnat. Obvykle se do kalkulátorů doplňují následující informace:

 • běžná spotřeba zemního plynu v daném odběrném místě
 • druh bydlení – byt/dům
 • způsob využití plynu – vaření/topení/ohřev vody
 • kraj, ve kterém se nachází odběrné místo
 • současný dodavatel

Bohužel, zcela běžně kalkulátor pro srovnání cen plynu různých dodavatelů nefunguje bez zadání některých kontaktních údajů. Většinou se jedná o telefonický kontakt a e-mail, prostřednictvím kterých bude odběratel kontaktován v případě ještě nižší nabídky. Srovnání cen plynu bez osobních údajů jako je například jméno nebo konkrétní bydliště, je už samozřejmostí.

DodavatelKonkrétní ceníkCena s DPHDoplňující informace
BOHEMIA ENERGYPLUS4 548 KčPlatí pro prvních 12 měsíců dodávek.
ENEKAStandard5 575 Kč —
ČEZ ProdejPlyn na neurčito5 957 KčSpráva účtu ve webové a mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE.
Energie na domaAkční ceník Comfort6 292 Kč —
VEMEX energieFlexi6 488 Kč —
AZ EnergiesAZ plyn9 803 Kč —

Srovnání cen u vybraných dodavatelů při modelovém příkladu – 3 osoby, využití plynu při ohřevu vody, průměrná roční spotřeba 3 720 KWh (352,6 m3), smlouva s dodavatelem na dobu neurčitou. Jedná se o průřez celkové nabídky, nezobrazuje nejnižší nebo naopak nejvyšší cenu.

Porovnání cen dodavatelů plynu je pro úsporu zásadní. Nejnižší cena ale nutně nemusí znamenat nejvýhodnější nabídku. Zajímavou nabídku cen energií zprostředkovává i projekt Skautské energie.

Co vše je potřeba si pohlídat velmi přehledně shrnuje samotný Energetický regulační úřad na svých webových stránkách:

Důležité jsou reference, neboli pověst nového dodavatele, finanční stabilita, přihlášení dodavatele k Etickému kodexu obchodníka, výše smluvní sankce, možnost sjednat si smluvní vztah na dobu neurčitou, ale i zda má dodavatel zpoplatněnou zákaznickou linku. Mezi zásadní měřítka srovnání dodavatelů patří také obchodní podmínky obvykle uvedené na webových stránkách dodavatelů. Obchodní podmínky obsahují zejména následující ujednání:

 • doba trvání smlouvy, zda je na dobu určitou nebo neurčitou, výpovědní doba,
 • jaké jsou další nabízené služby, jaký je k nim přístup (pobočky, telefon, web) a jak jsou zpoplatněné,
 • výčet smluvních sankcí a poplatků,
 • úplný a platný ceník pro konkrétní rok (pozor na zavádějící informace a staré ceníky),
 • práva a povinnosti smluvních stran,
 • zda bude změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je sice ze zákona bezplatná, někteří dodavatelé však vybírali tzv. aktivační poplatek za zprostředkování),
 • způsob a možnosti ukončení smluvního vztahu s novým dodavatelem v případě nespokojenosti s poskytovanými službami.

Šmejdi i v oblasti energetiky

Pojem „šmejdi“ zná patrně už skoro každý. Dříve byli spojováni s takzvanými předváděcími akcemi, nyní už úřadují i na poli energetiky. Je dobré mít proto na paměti, že řádný dodavatel plynu nenabízí svoje služby formou podomního prodeje.

Zároveň pozor na záměnu dodavatel vs. zprostředkovatel. Zatímco dodavatel musí mít licenci poskytovanou ERÚ, zprostředkovatel nikoliv. Pouze přeprodává nabídky plynu jiných dodavatelů. A samozřejmě za tuto službu si sám účtuje poplatek.

Poslední aktualizace: 04. 11. 2018