Menu
Úrazové pojištění – finanční ochrana v těžkých situacích

Úrazové pojištění – finanční ochrana v těžkých situacích

7 minut čtení

Úrazy se nevyhýbají nikomu a často přicházejí v tu nejnevhodnější chvíli. Mohou trvale změnit život jak zraněnému, tak jeho rodině. Úrazové pojištění pomůže vzniklou situaci ulehčit alespoň po finanční stránce. Jak vybrat nejlepší úrazové pojištění a na jaké události se vztahuje?

Riziko úrazu člověka provází na každém kroku. Některá zranění mohou zapříčinit dlouhodobou pracovní neschopnost, trvalé zdravotní následky a v nejhorším případě i smrt.

Do jisté míry se lze spoléhat na zdravotní pojištění, díky kterému není v případě úrazu nutné platit lékařské ošetření. Zdravotní pojištění už se ale nevztahuje na dobu nezbytnou pro léčení a potenciální trvalé následky. Proto je dobré sjednat si úrazové pojištění, které pokryje případnou ztrátu příjmu a částečně vyřeší problémy s rodinným rozpočtem.

V současné době je možné si jej zařídit rychle a pohodlně přes internet. Úrazové pojištění online lze sjednat ve většině českých pojišťoven. Při rozhodování mezi více nabídkami lze využít jedné z online dostupných kalkulaček úrazového pojištění – kalkulačka okamžitě vypočítá jeho cenu, porovná dostupné nabídky a pomůže vybrat tu nejvhodnější.

Také se vyplatí se podívat na srovnání zdravotních pojišťoven a udělat si obrázek o nabídce jednotlivých pojišťoven.

Rodiče by měli myslet také na pojištění pro své potomky pro případ vážného úrazu, který vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo má doživotní následky. Úrazové pojištění pro děti lze rovněž sjednat v každé pojišťovně.

V důsledku vážnějšího úrazu může být nevyhnutelná hospitalizace. Majitelé psů a koček v případě, že se o jejich mazlíčka nemá kdo postarat, často zažívají krušné chvíle. Řešením je pojištění zvířat, které pro ně v těchto situacích uhradí náhradní péči.

Z čeho se úrazové pojištění skládá?

Vždy je třeba si pročíst pojistné podmínky konkrétní pojišťovny, protože jednotlivá úrazová pojištění mohou obsahovat různá pojistná krytí. Důležité je pamatovat na to, že úrazové pojištění kryje pouze úrazy, nikoliv onemocnění. Pojišťovny obvykle definují úraz jako:

Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly, popřípadě neočekávané a nepřerušované působení vysokých či nízkých teplot, plynů, par, elektrického proudu a jedů s výjimkou imunotoxických látek, kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození zdraví nebo smrt.

Trvalé následky

Výše vyplacené částky v případě trvalých následků úrazu se odvíjí od stupně jejich rozsahu, který stanovuje lékař. Částka bývá stanovena až po určité době od úrazu (měsíce až roky), kdy je následky možné prohlásit za trvalé.

Denní odškodné

Denní odškodné se týká doby nezbytné pro léčení úrazu nebo doby pracovní neschopnosti. Jedná se o denní vyplácení stanovené částky po maximální stanovenou dobu, která zpravidla bývá 1 rok.

Denní odškodné za pobyt v nemocnici

Jde o denní vyplácení stanovené částky po dobu hospitalizace pojištěné osoby.

Kosmetické zákroky

Kosmetické operace a zákroky jsou dalším příkladem toho, na co se úrazové pojištění může vztahovat. Jedná se o uhrazení nákladů za kosmetické operace v případě trvalého poškození povrchu těla následkem úrazu.

Smrt následkem úrazu

Pozůstalí mají nárok na vyplacení předem sjednané částky, pokud pojištěná osoba zemře na následky úrazu do určité doby od úrazu (zpravidla do 1 roku).

Úrazové pojištění částečně vyřeší finanční problémy způsobené úrazem s trvalými následky

Úrazové pojištění částečně vyřeší finanční problémy způsobené úrazem s trvalými následky.

Na co se úrazové pojištění (ne)vztahuje?

Při sjednávání úrazového pojištění je nutné se s pojišťovnou dohodnout na částce, která bude vyplacena v případě konkrétních úrazů. Jedná se však o maximální sumu, v praxi bývá vyplacena pouze podílná část. Pojišťovna každý úraz hodnotí dle oceňovacích tabulek (ty jsou součástí smlouvy, případně je lze vyhledat na webu pojišťovny), na jejichž základě je pojištěné osobě vyplacena určitá peněžní suma.

Příklady rizik, na která se lze pojistit:

 • doba nezbytného léčení
 • doba hospitalizace
 • trvalé následky
 • smrt v důsledku úrazu

Je nutné si dát pozor na tzv. výluky, na které se pojištění nevztahuje. Výluky z úrazového pojištění se u každé pojišťovny liší a lze je najít v pojistných podmínkách. Může jít například o:

 • úraz v důsledku nemoci
 • úraz, k němuž došlo při páchání trestného činu
 • úraz v důsledku extrémního sportu
 • únavová zranění
 • sebevraždu nebo pokus o ni

Některé pojišťovny mají také speciální výluky, které často zahrnují například úraz při řízení motocyklu od určitého objemu. Především majitelé řidičáku na motorku by se při uzavírání úrazového pojištění tedy měli zaměřit i na ně.

Úrazové pojištění – cena

Cena úrazového pojištění se stejně jako specifikace úrazů liší v každé pojišťovně a odvíjí se od mnoha faktorů. Nejdůležitějším z nich je profese pojištěnce – například policista bude platit vyšší částku než administrativní pracovník.

Velkou roli hraje také věk pojištěné osoby, protože čím je člověk starší, tím je pravděpodobnost úrazu vyšší. Zde tedy platí – čím vyšší věk, tím dražší úrazové pojištění. Pojišťovny také stanovují věkovou hranici, od níž už člověka nepojistí. Těžko například nalezneme takovou, u níž by si mohla sjednat úrazové pojištění osoba starší 75 let.

Dalším důležitým faktorem jsou extrémní sporty. Ty představují poměrně vysoké riziko úrazu, proto nebývají součástí standardního úrazového pojištění a je nutné pro ně sjednat připojištění. Člověk, jehož koníčkem je například horolezectví, za pojištění tedy zaplatí více.

Dále cena za úrazové pojištění samozřejmě závisí na tom, jaká rizika jsou do pojištění zahrnuta a v jakém rozsahu. Obecně lze ale říci, že pojistit se proti úrazu lze již od 100 Kč měsíčně.

Jak vybrat nejlepší úrazové pojištění?

Srovnávat nabídky různých pojišťoven, kterých je nespočet, by bylo příliš zdlouhavé. Proč nevyužít některou z kalkulaček úrazového pojištění, které vypočítají také jeho přibližnou cenu?

Srovnání různých nabídek poskytnou do pár minut a není tedy nutné sjednávat schůzku s poradci, popřípadě navštěvovat stránky jednotlivých pojišťoven a jejich nabídky srovnávat svépomocí. Díky online kalkulačce úrazového pojištění lze zvážit důležitost konkrétních pojistných rizik a výše pojistných plnění z pohodlí domova.

Kalkulačka úrazového pojištění vypočítá předběžnou cenu pojištění, případně porovná nabídky různých pojišťoven

Kalkulačka úrazového pojištění vypočítá předběžnou cenu pojištění, případně porovná nabídky různých pojišťoven.

Úrazové pojištění pro skupiny

Úrazové pojištění si mohou sjednat jak jednotlivci, tak skupiny osob. Pojištění pro skupiny nabízí například ČSOB. Skupinového úrazového pojištění ČSOB mohou využít například:

 • zaměstnanci firem
 • děti, mládež i dospělí po dobu 24 hodin denně
 • žáci a učitelé od základních po vysoké školy

Dalšími pojišťovnami, které nabízejí tento typ pojištění, jsou kupříkladu Allianz nebo Generali.

Tento typ pojištění je určen pro větší počet lidí, který s sebou nese také větší riziko úrazu. Je vhodné jej sjednat například před odjezdem na sportovní turnaj, školní výlet, kurz nebo teambuilding.

Zákonné úrazové pojištění

Součástí nabídky mnoha českých pojišťoven je také zákonné úrazové pojištění – Kooperativa například nabízí jeho sjednání online prostřednictvím elektronického formuláře. Oč se vlastně jedná?

Zákonné úrazové pojištění se týká zaměstnavatelů, kteří jej musí platit za své zaměstnance. Tzv. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele slouží jako pojistka pro případ odškodnění zaměstnanců za pracovní úrazy a nemoci z povolání a vzniká automaticky s přijetím prvního zaměstnance do pracovního poměru. Trvá zpravidla až do ukončení podnikatelské činnosti.

Úrazové pojištění vs. životní pojištění

Úrazové pojištění je někdy zaměňováno za životní pojištění. Životní pojištění však kryje širší spektrum rizik. Podívejme se na rozdíly mezi těmito druhy pojištění o něco blíže:

Úrazové pojištění

Tento typ pojištění kryje pouze rizika spojená s úrazy (trvalé následky úrazu, denní odškodné za dobu léčení úrazu, smrt jako následek úrazu apod.). V případě nemoci pojišťovna nic neproplácí. Platby za úrazové pojištění nelze odečítat z daňového základu.

Některé pojišťovny jej nabízejí jako součást životního pojištění. V případě sjednání cestovního pojištění je pojistka proti úrazu jeho součástí, avšak pouze po dobu pobytu v cizině.

Životní pojištění

Životní pojištění oproti tomu chrání veškerá životní rizika (nemoc, úraz, smrt z jakékoliv příčiny) a zaplacené pojistné si lze odečíst z daní.

Životní pojištění se tedy může vyplatit stejně jako úrazové pojištění. FLEXI životní pojištění Pojišťovny České spořitelny je například nejčastěji uzavíraným životním pojištěním.

Jak již název napovídá, FLEXI životní pojištění je velmi flexibilní a dá se kdykoliv přizpůsobit požadavkům a potřebám klienta. V případě vážných situací (vážné onemocnění, smrt v důsledku úrazu) pomůže vyrovnat finanční rozpočet a rodina tak nebude muset ještě navíc čelit finančním problémům.

Jak nahlásit pojistnou událost? Velmi snadno – například on-line prostřednictvím formuláře, do kterého lze vložit i veškerou potřebnou dokumentaci.

Poslední aktualizace: 07. 12. 2018