Menu
Výpověď dohodou – vzor ke stažení

Výpověď dohodou – vzor ke stažení

8 minut čtení

Tento článek popisuje, jak podat výpověď dohodou. Pro uvedení věcí na pravou míru – pojem „výpověď dohodou“ není úplně správný, zákoník práce jej nezná. Samotné slovo výpověď znamená v justičním světě jednostranný úkon. Výpověď dohodou je protikladem (oxymóronem) pracovního práva. Správně je „dohoda o rozvázání pracovního poměru“.

Tři fakta, která se hodí znát
Výpověď dohodou je ve skutečnosti dohoda o rozvázání pracovního poměru.
Vždy musí být písemnou formou a dobrovolně podepsaná oběma smluvními stranami.
Dohoda nezaručuje odstupné.

„Jedná se o oficiální cestu, jak ukončit pracovní poměr. S tímto ukončením však musí souhlasit obě strany (zaměstnanec i zaměstnavatel), které dohodu podepíší,“ takto definuje dohodu o rozvázání pracovní činnosti Mgr. Eva Jurčíková ze společnosti Vaše nároky.cz.

To, co má většina na mysli je – „Dohoda o rozvázání pracovního poměru.“ Je důležité si všimnout, že slovo „výpověď“ zde úplně chybí. To protože v dohodě jde o spoustu kompromisů a o klidný odchod ze zaměstnání.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Pokud se ze své strany rozhodne zaměstnanec podat výpověď a přeje si sednout ke stolu se svým nadřízeným, záleží to pouze na něm. Nemusí dojít k žádnému hašteření, pouze ke klidné shodě nad smlouvou, kterou si sám zaměstnanec sepíše.

Pokud nadřízený s požadavky zaměstnance souhlasí, mohou dohodu sepsat a rovnou podepsat. Jedná se o nejlepší variantu.

Jak napsat výpověď dohodou

V dohodě o rozvázání pracovního poměru obě strany s ukončením pracovního poměru a celým procesem ukončení spolupráce souhlasí. Potvrdí si shodu s veškerými kompenzacemi, časovými i finančními. Pokud se jedná o výpověď z organizačních důvodů, jsou podmínky odstupného dané (neměnné).

Také je možné napsat výpověď dohodu, která je postavena na základech výpovědi z organizačních důvodů.

Postup, jak napsat výpověď z pracovního poměru dohodou, je jednoduchý. Nejdříve je nutné sepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru. Poté sjednat schůzku se zaměstnavatelem, ke které je potřeba přinést ukázku dohody a postupně probrat všechny body smlouvy.

Zaměstnavatel nemusí souhlasit se vším, to je přirozené. Jakmile jsou nalezeny kompromisy, dají se některé body následně upravit na základě dohody. Ve finále ji už jen oba podepíší.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Pokud se zaměstnanci přihodí, že ho nadřízený bude žádat o podpis výpovědi dohodou, je nutné si pozorně přečíst podmínky. Zaměstnavatel může vyvinout tlak, že smlouvu musí zaměstnanec podepsat ihned – to však není pravda. Veškeré nátlaky je užitečné zhmotnit na nahrávku nebo jakýkoliv záznam, který by ho mohl případně sloužit jako důkaz (více o tom níže v článku).

Jde o případ, kdy nadřízený podstrkuje zaměstnanci výpověď, kterou s ním vůbec neprodiskutoval a může do ní zahrnout ne příliš přijatelné podmínky. Pracovník může přijít o odstupné a další jeho nároky.

Nepodepisovat body, kterých nebylo dosaženo dohodou.

Rodičovské dovolené a nemocenské, co se mění?

Po rodičovské dovolené má zaměstnanec samozřejmě nárok na nastoupení zpátky do práce. Podle zákoníku práce musí zaměstnavatel zaměstnanci nějakou práci přidělit, i když zrovna původní pozice bude obsazená. Jenže, co když zaměstnavatel žádnou nemá?

V tomto případě náleží změnit pracovní smlouvu nebo pracovní poměr prostě ukončit. Nejlepší možnost je výpověď ze strany zaměstnance nebo výpověď z pracovního poměru dohodou. Pokud se rozhodne pro výpověď, bude se jednat se o výpověď pro nadbytečnost v důsledku organizačních důvodů. To znamená, že má zaměstnanec nárok na odstupné. Proto je to lepší a jistější varianta.

O výši odstupného se lze více dočíst v tomto článku.

Do té doby, kdy trvá rodičovská dovolená (do tří let dítěte), není možno dostat výpověď.

Pokud je zaměstnanec ve zkušební době, smí výpověď podat jak on sám, tak i jeho zaměstnavatel. Zkušební doba slouží k tomu, aby si zaměstnanec, stejně jako zaměstnavatel, udělali obrázek o budoucí spolupráci. Pokud se zaměstnanec rozhodne podat výpověď ve zkušební době, nemusí udávat důvod.

Co když se výpověď nadřízenému nehodí a bude zaměstnance nutit k dohodě? Jak správně reagovat se dočtete níže.

Nárok na odstupné?

Takzvaná „výpověď dohodou“ má svá úskalí. Pokud je podepsána pouze z čistého zájmu zaměstnavatele, přichází tím zaměstnanec o řadu potenciálních výhod při řádné výpovědi. Ano, i výpověď je může mít. Velice záleží na důvodech rozvázání pracovního poměru.

Na rozdíl od dohody, u výpovědi stačí podpis podávající osoby. Výpověď sebou navíc nese zákonem stanovené postupy, jako je například výpovědní lhůta,“ k tématu přispěla PR managerka z brněnské společnosti.

Když jde o již zmíněné organizační důvody nebo například o podobný případ, jakým je odchod ze zdravotních důvodů, má zaměstnanec nárok na finanční kompenzaci. Na tříměsíční odstupné a mzdu v době výpovědní lhůta (dva měsíce). Později nejde jen o odstupné, ale i na nárok podpory v nezaměstnanosti.

Právo stojí na straně zaměstnance

Je mnoho případů, kdy zaměstnavatel nutí podepsat zaměstnance dohodu, jen aby je nemusel vyplácet. Stává se, že to nezůstane jen u nátlaku a přijde i s výhružkami o okamžité výpovědi (která ze zákona není možná). V případě, že dojde až na takto hraniční chování nadřízeného, nesmí se zaměstnanec bát říct NE.

Pracovník má na své odstupné právo. Pracovní právo jej chrání a kryje, nemusí se obávat, že váha spravedlnosti dopadne na špatnou stranu. Pokud dojde ke sporu, vždy je zaměstnanec ve výhodě.

Zaměstnavatel nutí zaměstnance podepsat dohodu?

Termín výpověď dohodou se často používá ve chvíli, kdy chce zaměstnavatel zmást zaměstnance. Má navodit zaměstnanci pocit, že se jedná o výpověď a musí jí tedy přijmout,“ také Eva Jurčíková vyvrací termín výpověď dohodou.

Jaké jsou důsledky podle paní Jurčíkové? „Pokud ji zaměstnanec podepíše, připraví se tím o výhody, které jsou s výpovědí ze strany zaměstnavatele spjaty, například vyplacení odstupného či v některých případech i o následnou podporu v nezaměstnanosti.

Výpověď dohodou se užívá na papíře jako matoucí nadpis, který hlavně maskuje samotnou dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Manažerka brněnské společnosti uvedla konkrétní příklad: „Paní Radka stejně jako stovky dalších zaměstnanců v Česku uvěřila svému zaměstnavateli a podepsala dohodu o ukončení pracovního poměru, i když s ukončením v žádném případě nesouhlasila. Připravila se tím o odstupné i další výhody. Zaměstnavatelé přitom nejčastěji používají trik tzv. výpovědi dohodou. Nic takového ale právní řád nezná. Kámen úrazu je v tom, že zaměstnanci neznají svá práva.

Jestli se z nátlaku už vyvíjí slovní vyhrožování, je potřeba si pořizovat důkazy. To je asi největší jistota, kterou zaměstnanec může v tuto chvíli získat. Až bude mít dostatek důkazů o hrubém vybízení k podpisu dohody – může zakročit.

Měl by vyhledat odborně způsobilou osobu. S ní bude mít velkou šanci na úspěch ve jménu spravedlnosti, neboť v této věci zaměstnanci u soudu vítězí.

Sjednání dne ukončení pracovního poměru

Proč dohoda? Měřítkem je čas. Je to nejčastějším důvodem volby pro dohodu. Díky časové nezávislosti a svobodnému odchodu z dosavadní práce. Čas je zde míněn ve smyslu den ukončení pracovního poměru. V dohodě je možné sjednat jakékoliv datum odchodu ze zaměstnání.

Dva měsíce na hledání nové práce či časová tolerance?

Pokud tomu zaměstnavatel svolí, je možno svobodně opustit práci třeba hned následující den. Časová benevolence je vítaná například při odchodu do jiného zaměstnání. Proto je výhodné si udržovat dobré vztahy s kolegy i nadřízenými.

Ve výpovědi je tomu naopak. Výpovědní lhůta je dvouměsíční, aby si vypovězený zaměstnanec mohl v té době hledat nové zaměstnání. Hodí se to zejména lidem, kteří obdrželi výpověď a nemají jinou možnost, než hledat novou práci. Výjimkou je výpoveď při porušení pracovní kázně.

Výpověď z pracovního poměru dohodou – vzor zde

Níže je možno nalézt vzor Dohody o rozvázání pracovního poměru. Co všechno musí obsahovat? Není to pouze výpověď ze strany zaměstnance dohodou, je to oboustranný úkon.

Co dohoda musí obsahovat?

  • Osobní údaje o zaměstnavateli.
  • Osobní údaje o zaměstnanci.
  • Předmět: § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru.
  • Datum uzavření pracovní smlouvy a pozice zaměstnance.
  • Důvod rozvázání pracovního poměru.
  • Počet vyhotovení a kdo je obdržel.
  • Místo a datum plus podpis zaměstnavatele.
  • Místo a datum plus podpis zaměstnance.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Název: …………………………………….

IČ: …………………………………………..

Sídlo: ………………………………………

Jednající: …………………………………

(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Jméno a příjení: …………………………………….

RČ: …………………………………….

Bydliště: …………………………………….

(dále jen „Zaměstnanec“)

uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:

Zaměstnance a Zaměstnavatele tímto rozvazují pracovní poměr tzaložený pracovní smlouvou uzavřenou dne………………………….., na základě, které zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako ………………………………… .

Pracovní poměr skončí dnem ……………………………………. (datum).

*K rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance.

nebo

*Důvodem rozvázání pracovního poměru je ……………………………………. (důvody musí být v dohodě uvedeny, požaduje-li to zaměstnanec)

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a jedno Zaměstnanec.

V …………………….. dne ……………………..       V …………………….. dne ……………………..

……………………………………………………..         ……………………………………………………..

Zaměstnavatel (razítko a podpis)                    Zaměstnanec (podpis)

Výpověď dohodou – vzory ke stažení

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dostupná na našich stránkách ke stažení. Pozor jen na hlavičku u odkazu výpověď dohodou vzor – je třeba ji zkontrolovat a upravit.

⬇️ Vzor – dohody o rozvázání pracovního poměru si libovolně stáhněte

⬇️ Vzor – dohody o rozvázání pracovní činnosti + odstupné

Sekce výpověď dohodou – vzory ke stažení nabízí vzorové dokumenty, které stačí správně vyplnit a následně je možné podat výpověď. Veškeré vzory ke stažení jsou k dispozici zdarma. Základní úpravy jsou jednoduché, pro složité požadavky je vhodné zvážit pomoc odborníka. Obvyklé jednoduché úpravy jsou v rozsahu kolem 30-60 minut práce a hodinová sazba právníků se pohybuje kolem 1500-2500 korun.

Poslední aktualizace: 22. 06. 2018