Menu
Výpověď z pracovního poměru vzor, dohodou, ve zkušební době

Výpověď z pracovního poměru vzor, dohodou, ve zkušební době

8 minut čtení

Hodláte v práci skončit a nevíte jak si se všemi věcmi poradit? Jak napsat výpověď z pracovního poměru? Nebo jste stále ve zkušební době? Prozradíme vám, co byste měli vědět před začátkem psaní výpovědi a jaké jsou správné kroky? Poskytneme vám vzor výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance i ze strany zaměstnavatele. Jste výjimkou? Končíte v práci ze zdravotních či jiných důvodů? Také s tím vám pomůžeme. 

Zvažte svá rozhodnutí

Zprvu než se zbytečně unáhlíte a sepíšete v afektu výpověď, protože vás zrovna rozčílil kolega, je potřeba si tento krok přece promyslet. Dejte si na tohle rozhodnutí minimálně několik dní. Pokud jde opravdu o banality, které vás znejisťují, je tento krok zcela impulsivní.

Pokud se cítíte nešťastně ve svém zaměstnání už delší dobu, nebaví vás to, nelíbí se vám prostředí či nevycházíte absolutně s nikým z personálu kolem, potom zvažte výpověď.

Jak napsat výpověď ze strany zaměstnance?

1. Forma výpovědi

Forma musí být vždy písemná. Ústní či v e-mailové podobě není plnohodnotné řešení. Zaměstnavateli to nestačí. Také výpověď daná zaměstnancem musí být doručena zaměstnavateli buď osobně nebo odeslána poštou s dodejkou. Můžete si udělat pro vaší bezpečnost kopii, kterou si necháte od zaměstnavatele podepsat s datem převzetí. Vzor výpovědi z pracovního poměru viz níže.

Výpověď dohodou

Vždy písemná forma! Papírová.

2. Výpovědní lhůta

Tak jako v mnoha jiných případech, jsou zde dva měsíce výpovědní lhůty dne následujícího měsíce. To znamená, pokud ji podáte 25. srpna, výpovědní lhůta poběží od 1. září do 31. října.

Jak je to s nemocenskou ve výpovědní lhůtě se lze dozvědět v tomto článku.

Pokud potřebujete nastoupit do nové práce dřív, je možné se s vaším zaměstnavatelem dohodnout. Když podáte výpověď dohodou ze strany zaměstnance, dojde ke stanovení data ukončení pracovního poměru – dohodou se zaměstnavatelem. Pokud to nepůjde platí pro vás dvouměsíční lhůta viz výše. Výpověď dohodou vzor – viz níže.

3. Odstupné

V případě, že jste zaměstnání opustili z vlastní vůle, z vlastních zájmů, odstupné nedostanete. Jen pokud vás zázrakem zaměstnavatel odmění z vlastní iniciativy, zákon to nezakazuje. Pokud je výpověď daná zaměstnancem, je věnování odstupného velmi neobvyklé.

Ale, pokud jste výpověď „obdrželi“, v případech jako: pro nadbytečnost, protože se firma ruší či ze zdravotních důvodů. Bývá v maximální výši – tří platů.

Takové odstupné by se líbilo, že? 🙂

4. Kdy a jak si hledat novou práci?

Novou práci si hledejte v období, kdy běží výpovědní lhůta. Vždy budete mít od zaměstnavatele půlden volna/týdně, na hledání nové práce, obíhání pohovorů aj. Ovšem lze si vzít třeba jeden celý den volna za 14 dnů. Ale pozor! Pokud jste VY podali výpověď, jde o volno neplacené.

Nástup do nové práce by byl v našem případě zde – 1. listopadu. Čili přesně den po té, co vyprší výpovědní lhůta.

5. Úřad práce (+ potřebné dokumenty)

Může se stát i to, že za dva měsíce neseženete novou práci. V tu chvíli je potřeba dojít na úřad práce a zaregistrovat se do evidence úřadu práce.

Úřad práce za vás zařídí zaplacení zdravotní a sociální pojištění. Máte na to 3 dny od ukončení pracovního poměru (= 3 dny poté, co vyprší výpovědní lhůta).

Ovšem je tu i ta možnost požádat o podporu v nezaměstnanosti. Budete potřebovat – občanský průkaz, kopii výpovědi zaměstnance (nebo dohody), číslo účtu (kam vám půjde podpora) a zápočtový list. Pokud jste v exekuci, tak budete potřebovat rozhodnutí o exekuci.

Nezahálejte.

6. Dokumenty, které potřebuji do nového zaměstnání

 • Zápočtový list – z minulého zaměstnání, s sebou v den nástupu.
 • Životopis – pokud ho už personalista nemá dávno vytištění, s sebou pro jistotu.
 • Osobní doklady + číslo bankovního účtu – budete je potřebovat k vyplnění pracovní smlouvy.
 • Výpis z rejstříku trestů
 • (Lékařská prohlídka – zatím tam nechoďte, některé společnosti mají své doktory, které neplatíte vy, nýbrž zaměstnavatel.)

Výpověď vzory ke stažení

1. Výjimky – výpověď dohodou (výpověď ze zdravotních důvodů), výpověď ve zkušební době

Co znamená – dohoda o rozvázání pracovního poměru?

V případě, kdy se obě strany na výpovědi shodli. Jak zaměstnavatel, tak i vy jako zaměstnanec. Tato dohoda o rozvázání pracovního poměru opět musí být sepsána písemnou formou.

Nepodepisujte nikdy nic, na čem se se zaměstnavatelem neshodnete nebo pokud je pro vás obsah nesrozumitelný. V tom případě by vám byla dohoda pouze podsunuta a neplnila by absolutně svůj účel (dohody).

Dobře si pamatujte, že zaměstnanec má vždy při konfliktu a případném řešení s úřady vždy mnohem silnější pozici než zaměstnavatel.

Důležitým bodem při jednání, zda proběhne výpověď dohodou, je jednoznačně shoda na datu ukončení pracovního poměru. Je to jeden z důvodů pro výpověď zaměstnance touto formou.

Pokud máte zájem odejít z práce dříve než za dva měsíce, zkuste se dohodnout s vaším zaměstnavatelem tímto způsobem. Pokud řešíte, jak napsat výpověď ze strany zaměstnance, připravili jsme pro vás dokument výpověď dohodou vzor, kde najdete potřebné náležitosti.

Dále se výpověď dohodou využívá i při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů. V tomto případě můžete uvést rovnou jasně důvod ukončení pracovního poměru.

Jak ji napsat: Výpověď z pracovního poměru dohodou vzor (Dohoda o rozvázání pracovního poměru) 

 • 1. Horní levý roh (název společnosti, IČ, sídlo, jednající/zástupce, dále jen „Zaměstnavatel“)
 • a
 • 2. Horní levý roh (pan/í, rodné číslo, bydliště, dále jen „Zaměstnance“)
 • Samotný text (§ 49 zákoník práce dohoda o rozvázání pracovního poměru), datum uzavření pracovní smlouvy, konkrétní pozice vykonávaná zaměstnancem.
 • Datum ukončení pracovního poměru.
 • Na čí žádost se rozvazuje PP.
 • Důvod rozvázání PP.
 • Počet vyhotovení.
 • Kde a kdy. (se podepisuje dohoda)
 • Podpis zaměstnance.
 • Kde a kdy. (se podepisuje dohoda)
 • Podpis zaměstnavatele.

Máte na výběr.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

(vzor)

název ……………………….

IČ: ……………………………

sídlo …………………………

jednající ……………………

(dále jen „Zaměstnance“)

a

pan/í …………………………

RČ: …………………………..

bydliště ……………………..

(dále jen „Zaměstnance“)

uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:

Zaměstnance a Zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne …………………, na základě, které zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele jako ………………………. .

Pracovní poměr skončí dnem ……………………………. (datum).

K rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance.

nebo

Důvodem rozvázání pracovního poměru je …………………………………….. (důvody musí být v dohodě uvedeny, požaduje-li to zaměstnanec)

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a jedno Zaměstnanec.

V …………………….. dne …………………..

…………………………………………………

Zaměstnavatel (razítko a podpis)

V ……………………… dne …………………..

………………………………………………….

Zaměstnanec (podpis)

Výpověď ve zkušební době vzor

Zkušební doba nesmí být delší jak tři měsíce od vzniku pracovního poměru. Výhodou zkušební doby je, že zaměstnanec, ale i zaměstnavatel může využít výpověď ve zkušební době a ukončit pracovní poměr okamžitě bez udání důvodů. Pracovní poměr skončí dnem doručení výpovědi. Není-li uveden jiný den.

Vzor výpovědi z pracovního poměru ve zkušební době

(vzor)

společnost ……………………………

IČ: ………………………………………

sídlo ……………………………………

jednající ………………………………

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dle pracovní smlouvy sjednané 1. června 2017, pracuji ve vaší společnosti jako recepční. V uzavřené pracovní smlouvě je sjednaná tříměsíční zkušební doba.

V souladu s ustanovením §66 zákoníku práce vám sděluji, že ukončuji pracovní poměr ve zkušební době, a to ke dni 25. července 2017.

V …………………………… dne …………………….

…………………………………………..

(podpis)

Mirka Nováková

U Moráně 33

153 00  Praha 2 – Vinohrady

Není to ani trochu složité!

2. Výpověď ze strany zaměstnance vzor – výpověď z pracovního poměru vzor

Výpověď z pracovního poměru 

(vzor)

název zaměstnavatele ………………………………

IČ: ………………………………………………………..

sídlo ……………………………………………………….

Výpověď z pracovního poměru 

Vážený pane/í …………………,

u Vaší společnosti jsem na základě pracovní smlouvy ze dne …………………………….., zaměstnán/a jako …………………………………… .

Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem ………………………… .

V …………………………. dne …………………………….

…………………………………………………………………

podpis zaměstnance

datum narození

adresa trvalého bydliště

Převzal/a: datum, jméno, funkce,  podpis zástupce zaměstnavatele

3. Výpověď ze strany zaměstnavatele vzor 2018

Zaměstnavatel může dát výpověď jen v těchto případech: organizační změny, zdravotní důvody, nesplňování předpokladů a požadavků, porušování povinností zaměstnance.

Výpověď opět musí být písemnou formou, a jen z výše uvedených důvodů, které jsou dané zákonem.

Výpověď daná zaměstnavatelem 

(podle § 52 písm. g) zákoníku práce)

(vzor)

(Zaměstnanec)

jméno a příjmení ………………………………….

adresa …………………………………………………

Výpověď z pracovního poměru

Vážený/á pane/í,

sdělujeme vám, že v souladu s ustanovením § 52 písm. g) zákoníku práce rozvazujeme váš pracovní poměr v ………………………………….., a to formou výpovědi z důvodu …………………………………. .

Dvouměsíční výpovědní lhůta a začne běžet první den měsíce následujícího po doručení této výpovědi.

(V nejčastějším případě – výpovědi z důvodu nadbytečnosti podle písm. c) zákoníku práce, doplníme větu o nároku na odstupné.)

V ……………………… dne ……………………..

………………………………………………………

podpis zaměstnavatele

Výpověď převzal: podpis zaměstnance     Dne ……………………….

nebo

Zaměstnanec odmítl převzít výpověď dne ……………………………..

Podpis svědka odmítnutí ………………………………………………………

Nastal čas na nový začátek

„Vše, co si dokážete představit, je skutečné.“ A tak podle slov Pabla Picassa končí tento článek o výpovědích, ale začínají s ním nové šance mnohých z vás.

Nekoukejte na to jen v tom špatném světle. Naopak, začněte skutečně dělat to, co cítíte jako správné, to co vám denně vykouzlí úsměv na tváři. Je to v podstatě jen malý krůček, který směřuje k vašemu cíli. Je čas žít a najít si lepší práci!

Poslední aktualizace: 30. 07. 2017