Menu
Užitečné vzory ke stažení

Užitečné vzory ke stažení

4 minuty čtení

Jak napsat průvodní dopis a atraktivní životopis? V jakých případech se lze nechat zastoupit na základě plné moci? A jaké náležitosti musí obsahovat smlouva o dílo? Přinášíme základní informace o zmíněných dokumentech a jejich vzory ke stažení zdarma.

Strukturovaný životopis

Správně napsaný strukturovaný životopis může být krokem k vysněnému zaměstnání. Obvykle se jedná o první dokument, ze kterého se o nás potenciální zaměstnavatel něco dozvídá. Proto se vyplatí věnovat psaní CV dostatek času a dodržet určitá pravidla.

Strukturovaný životopis musí být:

 • Stylisticky formální – bez chyb a hovorových výrazů
 • Přehledný – psaný v bodech, čistý, správně naformátovaný
 • Pravdivý – přikrášlovat své pracovní zkušenosti se zkrátka nevyplácí

Kdo si není jistý, jaké náležitosti má CV mít, může využít náš životopis – vzor, který je k dispozici ke stažení zdarma. Při psaní životopisu se vyplatí zaměřit jak na jeho obsah, tak na vizuální stránku. Není doporučováno využívat již hotové šablony z internetu – vlastnoručně vytvořené CV vždy zanechá mnohem lepší dojem.

Správně sepsaný strukturovaný životopis může být prvním krokem k vysněnému povolání.
Správně sepsaný strukturovaný životopis může být prvním krokem k vysněnému povolání.

Průvodní dopis

Životopis zpravidla doprovází průvodní dopis. Ten na rozdíl od motivačního dopisu tvoří text e-mailu a měl by být součástí každé odpovědi na pracovní inzerát. Slouží ke stručnému představení zájemce o zaměstnání, a stejně jako životopis musí splňovat určitá kritéria.

Ideální průvodní dopis je:

 • Formální – se správným použitím titulů, bez chyb a hovorových výrazů
 • Stručný – bez zbytečných informací a slovní vaty
 • Originální – určený pouze pro jednu konkrétní pracovní pozici

A co by mělo být jeho obsahem? Hned v první větě je dobré sdělit, o jakou pracovní pozici máme zájem, a kde jsme na inzerát narazili. Dále bychom měli zmínit, proč nás právě tato nabídka zaujala, a zda pro ni máme kvalifikaci. Na závěr stačí připomenout, že příloha obsahuje životopis (případně i motivační dopis) a text formálně ukončit.

Průvodní dopis rozhoduje o tom, zda personalista vůbec otevře přílohu s životopisem. Je proto vhodné si s jeho psaním dát na čas a ujistit se, že obsahuje vše důležité a zároveň nic navíc.

Plná moc k přepisu vozidla

Prodej vozidla nelze uskutečnit bez jeho přepisu na nového majitele. Tento krok je sice nevyhnutelný, zároveň však poměrně snadný. Účastnit se jej musí prodávající i kupující. V případě, že se z nějakého důvodu nemohou setkat, je řešením plná moc k přepisu vozidla.

Na základě tohoto dokumentu může změnu vlastníka provést:

 • pouze prodávající
 • pouze kupující
 • prodávající a zplnomocněná osoba
 • kupující a zplnomocněná osoba

Díky možnosti zplnomocnit jinou osobu je změna vlastníka automobilu jednoduchou a rychlou záležitostí. Přepis vozidla na nového majitele značně usnadňuje také skutečnost, že jej lze provést na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností.

Díky plné moci je přepis vozidla na nového majitele snadným a rychlým úkonem.
Díky plné moci je přepis vozidla na nového majitele snadným a rychlým úkonem.

Generální plná moc

Vedle přepisu vozidla existuje spousta dalších situací, kdy je vyžadována přítomnost určité osoby. Pokud se tato osoba z nějakého důvodu není schopna dostavit, může se nechat zastoupit na základě plné moci. Ta se zpravidla uděluje k vykonání konkrétního právního úkonu.

O generální plné moci hovoříme v případě, kdy plná moc není nijak limitována a vztahuje se na veškeré právní úkony. Může být udělena jedné osobě i více osobám, přičemž zmocněncem i zmocnitelem může být jak fyzická, tak právnická osoba.

U některých právních úkonů však možnost zastoupení neexistuje. Jde například o výslech svědka či podání vysvětlení, ke kterému může být vyzván pouze jeden konkrétní člověk.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo představuje jeden z nejčastějších typů smluv mezi podnikateli. Zhotovitel se v ní zavazuje provést pro objednatele určité dílo a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a uhradit.

Ve smlouvě je nutné uvést následující údaje:

 • Osobní údaje objednatele
 • Osobní údaje zhotovitele
 • Popis díla
 • Termín zhotovení díla
 • Číslo účtu zhotovitele
 • Cena

Smlouva musí obsahovat všechny výše zmíněné náležitosti. S jejím sepsáním případně pomůže naše smlouva o dílo – vzor, která je k dispozici zdarma.

Podpisem smlouvy zhotoviteli vzniká povinnost vytvořit dílo na vlastní náklady (není-li smluveno jinak) a nese tak veškeré náklady až do chvíle, kdy má dle smlouvy právo na zaplacení. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit stanovenou cenu. Veškeré podmínky (zejména termíny a smluvní pokuty) je nutné jasně definovat, a předejít tak případnému odstoupení od smlouvy a dalším nepříjemnostem.

Smlouva o půjčce

Předmětem smlouvy o půjčce mohou být peníze i jakákoliv jiná movitá věc, například určitá surovina. Podmínkou však je, aby daná věc byla zastupitelná, tedy nahraditelná jinou věcí stejného druhu.

S nabytím platnosti nového občanského zákoníku byl termín smlouva o půjčce nahrazen pojmem smlouva o zápůjčce. Zúčastněné strany se nazývají zapůjčitel (dříve věřitel) a vydlužitel (dříve dlužník).

Smlouva o půjčce by měla mít tyto náležitosti:

 • Osobní údaje zapůjčitele a vydlužitele
 • Informace o tom, kdo komu půjčuje
 • Co je předmětem půjčky a v jakém množství
 • Jaká je sjednaná případná odměna za zapůjčení
 • Kdy a jakým způsobem bude zápůjčka vrácena
 • Sankce za případné prodlení s vrácením
 • Datum, místo a podpisy

Aby sepsání smlouvy netrvalo více než pár minut, doporučujeme využít vzor smlouvy o půjčce ke stažení zdarma a do připraveného formuláře pouze doplnit konkrétní údaje.

Poslední aktualizace: 07. 10. 2019