Menu
Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon o spotřebitelském úvěru

6 minut čtení

Trh je téměř přesycený možnostmi, kde si požádat o úvěr. Naštěstí pro věřitele je těch, co si potřebují či chtějí půjčit stále více než dost. Není to tak dávno, co se změnily některé body v zákoně o spotřebitelském úvěru. K jakým změnám došlo?  

Práva a povinnosti poskytovatelů a žadatelů o úvěr stanoví zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Nový zákon o spotřebitelském úvěru vešel v účinnost v prosinci roku 2016. S tím přišla řada novinek, díky nimž jsou např. dlužníci lépe chráněni a trh s úvěry je více regulován.

Podle zákona o spotřebitelském úvěru se za spotřebitelský úvěr považuje odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.

S tím, na co lze spotřebitelský úvěr využít a kdo je poskytuje, je možné se seznámit v článku o spotřebitelském úvěru. Tento článek ale popisuje změny v novém spotřebitelském zákoně.

Novinky platné od roku 2016

 • Předčasné splacení bez nesmyslně vysokých sankcí

Mezi významné změny patří např. možnost předčasně splatit celý spotřebitelský úvěr na bydlení, a to bez poplatku, resp. jen s regulovanými účelně vynaloženými náklady. Úvěr na bydlení lze splatit za určitých podmínek i bez poplatku, podrobnosti uvádí článek předčasné splacení úvěru.

 • Lhůta na rozmyšlení úvěru

Dále je podle nového zákona možné rozmýšlet, zda úvěr na bydlení využít, či nikoliv, a to ve lhůtě 14 dnů. Ten, kdo peníze půjčuje, musí zatím garantovat návrh smlouvy, který předložil a nesmí ho zrušit či odvolat. Výjimkou může být to, pokud se dozví zásadní okolnosti úvěruschopnosti. Pak je povinen úvěr neposkytovat.

Nový zákon umožňuje klientovi rozmýšlet návrh smlouvy, kterou musí zatím poskytovatel garantovat.

Nový zákon umožňuje klientovi rozmýšlet návrh smlouvy, kterou musí zatím poskytovatel garantovat.

 • Když klient nestíhá splácet

A pokud tedy k půjčce dojde, ale objeví se problém se splátkou, zákon nově reguluje sankce za prodlení splácení.

Ten, kdo finance půjčil, může dlužníkovi účtovat:
 • úrok z prodlení do zákonné výše
 • poplatek za účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s prodlením splátek, pokud by byl poplatek vyšší, považuje se za smluvní pokutu
 • smluvní pokutu do 0,1 % denně z částky po splatnosti (neuplatní se na souhrn smluvních pokut uplatněných do okamžiku zesplatnění, pokud jsou tyto pokuty v roce, kdy byl dlužník v prodlení, nižší než 3 000 Kč a pokud tyto smluvní pokuty uplatněné ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou činí max. 500 Kč
 • souhrn výše všech smluvních pokut nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše spotřebitelského úvěru a zároveň částku 200 000 Kč
 • Informovat klienta o nové sazbě hypotéky včas

Poskytovatel hypotéky, který má pevnou úrokovou sazbu s fixací od jednoho roku musí svého klienta informovat nejméně 3 měsíce dopředu o návrhu nové sazby na další období

 • I malé půjčky mají stejná pravidla

Než vešel v platnost nový zákon o spotřebitelských úvěrech, nebyly půjčky do 5 000 Kč nijak regulované. Nyní jsou i tyto tzv. mikropůjčky zahrnuty do zákona a platí pro ně stejná pravidla jako na ostatní typy úvěrů.

 • Žádná odměna zprostředkovateli za zprostředkování

Novela zakazuje zprostředkovatelům úvěrů brát jakékoli odměny (čili pobídky) od poskytovatelů i klientů za samotné zprostředkování úvěru. Nesmí zastupovat klienta a jednat jeho jménem a současně zastupovat i věřitele a jednat jeho jménem.

Pobídkou se dle zákona o spotřebitelském úvěru rozumí neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální.

 • Registr a dohled nad všemi, kdo úvěry poskytují

Možností, kde si peníze půjčit, bylo opravdu mnoho. Nebankovní sektory, které poskytovaly úvěry, nebyly nijak regulované, což nový zákon změnil. Dříve jim stačilo mít živnostenský list.

Dnes je povinné, aby poskytovatelé i zprostředkovatelé získali licenci od České národní banky (ČNB) a aby nebankovní poskytovatelé úvěrů startovali s minimálně 20 milionovým kapitálem.

Registr přístupný veřejnosti i dohled nad všemi subjekty vede ČNB. Na licencované subjekty dohlíží Centrální banka.

Kdo chce půjčovat, musí zákon dobře znát

Osoby, které poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelský úvěr prokazují odbornou způsobilost formou akreditované zkoušky. Zájemci si mohou vybrat rozsah certifikace podle svého zaměření.

Poskytovatelé i zprostředkovatelé mají povinnost získat licenci od České národní banky.

Poskytovatelé i zprostředkovatelé mají povinnost získat licenci od České národní banky.

Např. společnost AKREDITFIN, s.r.o. je licencovaná společnost a pořádá odborné zkoušky. Na svém webu nabízí zdarma vyzkoušení svých odborných znalostí. Odpovědí přitom může být více, takže test není tak snadný. Přesvědčit se lze na příkladu:

1 – Které tvrzení ohledně pravidel odměňování je v rozporu se zákonem o spotřebitelském úvěru?

Odpovědi (jedna správná odpověď)
APřed uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nevzniká poskytovateli nebo zprostředkovateli právo na odměnu nebo jinou platbu, výjimkou je například právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru.
BPravidla odměňování nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání.
COdměňování osob přímo se podílejících na posuzování úvěruschopnosti spotřebitele nesmí být závislé na počtu nebo podílu schválených žádostí o spotřebitelský úvěr.
DOdměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, ale může být závislé na splnění prodejního cíle.

Správná odpověď: D

2 – Které z následujících tvrzení o pravidlech odměňování je podle zákona o spotřebitelském úvěru pravdivé?

Odpovědi (více správných odpovědí)
AZprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí na zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.
BSamostatný zprostředkovatel nesmí pobírat odměnu za zprostředkování úvěru od spotřebitele a současně od poskytovatele úvěru.
CPřed uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nesmí zprostředkovatel od spotřebitele vyžadovat platbu za úhradu daní nebo správních poplatků.
DZprostředkovatel nesmí odměny osoby, která se podílí na zprostředkování spotřebitelského úvěru, odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost touto osobou.

Správné odpovědi: A, B, D

Díky novele zákona jsou odborné zkoušky povinné pro poskytovatele, zprostředkovatele, finanční poradce, prodejce a distributory úvěrových produktů.

K získání odborné způsobilosti je potřeba splnit 2 podmínky:

 • úspěšně složit zkoušku odborných znalostí a dovedností (prokazováno složením zkoušky některé ze skupin odbornosti):
  • Vázaný spotřebitelský úvěr
  • Úvěr na bydlení
  • Úvěr jiný než na bydlení
  • Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů
 • doložit všeobecné znalosti (prokazováno maturitou nebo jiným vyšším vzděláním, případně alespoň 3 roky praxe).
Každý, kdo spotřebitelský úvěr poskytuje, musí úspěšně složit odbornou zkoušku.

Každý, kdo spotřebitelský úvěr poskytuje, musí úspěšně složit odbornou zkoušku.

Novela se nevztahuje na všechny úvěry

Nový zákon platný od prosince 2016 je platný jen pro spotřebitelské úvěry sjednané od data jeho účinnosti, výjimkou jsou úvěry na bydlení – tam platí nový zákon i pro smlouvy sjednané dříve.

Poslední aktualizace: 08. 01. 2019