Menu
Změna trvalého bydliště – zn. jednoduše

Změna trvalého bydliště – zn. jednoduše

5 minut čtení

Minimálně jednu změnu trvalého bydliště zažije ve svém životě každý. Stěhování, ať už je pro něj důvod jakýkoliv, si žádá nejprve mnoho sil, poté především pevné nervy. Koupí nemovitosti vše teprve začíná. Rozjíždí se kolečko po úřadech. Jak na to, aby se ze změny trvalého pobytu nestala noční můra? 

Přihlášení k trvalému pobytu

Údaj o trvalém bydlišti občana je veden v evidenci obyvatel. Místem trvalého pobytu se označuje adresa pobytu občana v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Novým zákonem o evidenci obyvatel (č. 133/2000 Sb.) zanikla možnost přechodného pobytu. Zanikla samozřejmě také povinnost se k němu hlásit.

Jedinou změnou, kterou je občan povinen dle zákona hlásit, je změna trvalého bydliště. Ta má svůj konkrétní postup. Celý proces začíná na příslušné ohlašovně, kde je nutné vyplnit přihlašovací tiskopisy a doložit stanovené doklady pro hlášení trvalého pobytu.

Ohlašovna

První kroky vedou na ohlašovnu v místě nového trvalého bydliště. Ohlašovnou se rozumí obecní úřad, úřad městské části nebo obvodu.

Po vyplnění a podepsání Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu následuje úhrada poplatku ve výši padesát korun. Poté dochází k ustřižení rohu občanského průkazu a vydání Potvrzení o změně trvalého pobytu.

Potřebné doklady

Kromě dokladu totožnosti a hotovosti ve výši padesát korun je potřeba si připravit doklad, který opravňuje užívat nový byt či dům. V případě koupi nemovitosti to může být výpis z katastru nebo kupní smlouva orazítkovaná katastrem nemovitostí.

Vlastník nemovitosti může na adresu přihlásit i další osoby – nejčastěji manželku a děti. Musí také vyplnit souhlas s tím, že v jeho nemovitosti mohou další osoby bydlet.

Pokud se jedná o změnu trvalého bydliště v pronajatém bytě, je nutné doložit originál nájemní smlouvy. Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce stanovuje nový občanský zákoník.

Žádost o nový občanský průkaz

Po ohlášení změny bydliště začíná běžet patnáctidenní lhůta, během které je nutné podat žádost o výměnu občanského průkazu. Nový doklad totožnosti bude vydán do třiceti dnů.

Důležité instituce

Otázkou: „Jak změnit trvalé bydliště?“ a následnou návštěvou úřadu to sice začíná, nicméně se změnou bydliště se pojí mnoho dalších úkonů.

Zdravotní pojišťovna

Od roku 2012 funguje základní registr, který poskytuje pojišťovnám informace o veškerých změnách. I přes to povinnost nahlásit změnu do třiceti dnů zůstává nezměněna.

ČSSZ

Pokud  někdo pobírá důchod prostřednictvím složenky, je třeba změnu nahlásit nejprve na poště. Pošta převede výplatu důchodu na novou poštu a následně o změně informuje i samotnou ČSSZ.

Změnu přímo ČSSZ je nutné hlásit v případě pobírání důchodu na účet. Ohlášení probíhá formou dopisu, který obsahuje rodné číslo a novou adresu. Mimo dopis lze využít formulář.

Živnostenský úřad

Podnikatelé a živnostníci změnu živnostenskému úřadu hlásit nemusí. Úřad provede změny v živnostenském rejstříku sám. Jedinou záležitostí, kterou je třeba vyřešit, je změna sídla podnikání. Podnikatel je povinen změnu sídla nahlásit do patnácti dnů na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Finanční úřad

Finanční úřady mají přístup k základním registrům. Ohlašovací povinnost zde odpadá. Stačí si pouze počkat, až finanční úřad zašle informaci s adresou nového spádového FÚ.

Registr vozidel + řidičský průkaz

Jestliže se jedná o stěhování se v rámci jednoho města, není nutné výměnu řidičského průkazu řešit. V opačném případě, v případě stěhování se mezi městy, je třeba zařídit i výměnu řidičského průkazu. A to do pěti dnů ode dne změny trvalého bydliště. Za změnu údajů se platí opět padesátikorunový poplatek.

Odbor dopravy je třeba navštívit i kvůli změně v registru vozidel. Mezi doklady, které vzít s sebou, patří malý, velký technický průkaz, zelená karta, potvrzení o technické kontrole a obě poznávací značky. Za poplatek padesát korun dojde k výměně malého technického průkazu a k doplnění údajů do velkého technického průkazu.

Překvapivé se může zdát, že v případě stěhování se do jiného kraje zůstává registrační značka vozidla nezměněna.

Ostatní

  • Úřad práce – ohlašovací povinnost přetrvává, nutnost oznámit do osmi dnů jakémukoliv kontaktnímu pracovišti
  • Finanční společnosti – z důvodu zasílání bankovních výpisů
  • Pošta – v případě využívání služby SIPO nutnost hlásit změnu na pobočce (Zákaznická karta České pošty umožňuje získat slevu na SIPO)
  • Voda, plyn, elektřina, internet, telekomunikační služby – výpovědi smluv, poté uzavření nových v místě nového bydliště
  • Zaměstnavatel, škola
  • Praktický lékař, zubař – nové registrace v místě nového trvalého bydliště

Zvláštní situace

Trvalé bydliště na úřadě

V roce 2017 došlo ke změně zákona. Lidé s trvalým bydlištěm na úřadě (ohlašovně) musí mít tento údaj uveden v občanském průkazu. Důvod je prostý. Na úřadech mívají často sídlo jedinci, kteří se skrývají před dluhy nebo exekucemi.

Mimo jiné se může jednat o případy, kdy se nájemci nevede získat od pronajímatele nájemní smlouvu, nebo na úřadech mohou být napsány děti, pokud pro ně rodiče chtějí získat místo ve školkách.

V případě trvalého bydliště na úřadě se nic nemění. Práva a povinnosti platí stejně jako pro všechny občany. Neplynou z tohoto statutu žádná omezení. Dokonce i adresa je zadána jako normální ulice a číslo popisné. Nikde není uvedeno, že se jedná o úřad.

Trvalé bydliště v pronajatém bytě

Jestliže si nájemce přihlašuje svůj trvalý pobyt v pronajatém bytě, stačí mu k tomuto aktu pouze nájemní smlouva. Ta plní funkci dokladu oprávněnosti užívání bytu. Souhlas pronajímatele není potřeba z toho důvodu, že pronajímateli žádná práva a povinnosti nevznikají.

Pronajímatel nemusí chtít trvalý pobyt nájemci dovolit, jeho názor ovšem nehraje roli. Nejčastější obavou pro pronajímatele bývá riziko exekuce. Tato obava bývá často nerelevantní. Nemovitost je chráněna, neboť pronajímatel je v katastru uveden jako vlastník. Pokud jde o movité věci, doporučuje se již na začátku vytvořit seznam movitého majetku, aby byl jasně oddělen majetek nájemce a pronajímatele.

Poslední aktualizace: 13. 07. 2018